מושגים

בעל הפוליסה - האדם או החברה המתקשר בחוזה עם חברת הביטוח, אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כבעל הפוליסה.

מבוטח - האדם אשר חייו בוטחו בפוליסה ופרטיו מופיעים בדף פרטי הביטוח. אדם יכול לבטח את חייו של אדם אחר, בתנאי שנתקבלה הסכמתו בכתב לכך.

מוטב - מי שנקבע כזכאי לתגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה. את המוטב ניתן לשנות בכל עת, בהודעה בכתב לחברת הביטוח, ללא צורך בקבלת הסכמת המוטב.

מוטב בלתי חוזר - מוטב בלתי חוזר הוא מוטב שלא ניתן לשנותו, אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב מהמוטב הבלתי חוזר. כל שינוי מהותי בתנאי הפוליסה, למשל הגדלה או הקטנה של סכום הביטוח, ביטול הביטוח, הודעות על פיגורים בתשלום הפרמיה וכו' - דורשים גם הם את יידוע המוטב הבלתי חוזר, ובחלק מהמקרים גם את קבלת אישורו בכתב לשינוי המבוקש בפוליסה. בפוליסות ביטוח משכנתא, ממונה הבנק או הגורם המלווה כ"מוטב בלתי חוזר" בפוליסה. בקביעת "מוטב בלתי חוזר" הכספים שיתקבלו עקב מותו של המבוטח אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול על ידי נושים.

פרמיה- דמי הביטוח המשולמים עבור הביטוח. את הפרמיה ניתן לשלם באופן חודשי או תקופתי (רבעוני, חצי שנתי או שנתי), על פי בחירת בעל הפוליסה. הפרמיה צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת בהתאם כל חודש. בנוסף, אחת לשנה, מתעדכנת הפרמיה בהתאם לגיל המבוטח.

לוח סילוקין-  טבלה המצורפת לפוליסה ומציגה את סכומי ההחזר של ההלוואה (או המשכנתא) שנלקחה, בהתאם לגובה ההלוואה, תקופת ההחזר ושיעור הריבית.

מקרה הביטוח -המאורע כמוגדר בפוליסה, אשר התרחשותו מזכה את המוטב בקבלת תגמולי הביטוח. למשל, בפוליסת ביטוח חיים, מקרה מוות נחשב לאירוע אשר במידה והתרחש, יקבלו המוטבים בפוליסה את סכום הפיצוי שנקבע בפוליסה ("סכום הביטוח").

סכום ביטוח - הסכום שתשלם חברת הביטוח בקרות מקרה הביטוח. הסכום נקוב בדף פרטי הפוליסה.

פוליסה חוזה ביטוחי בין החברה המבטחת לבין בעל הפוליסה, הכולל גם את טופס ההצעה, דף פרטי הביטוח וכל הטפסים ו/או הנספחים המצורפים לה. לאחר קבלת המבוטח לביטוח, שולחת החברה המבטחת פוליסה המפרטת את כל הפרטים והתנאים של הביטוח.

אובדן כושר עבודה (א.כ.ע) – במסגרת ביטוח זה ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודה ממחלה או כתוצאה מתאונה. הפיצוי ישולם מתום תקופת ההמתנה (לרוב ישנה תקופה המוגדרת בפוליסה עד תחילת התשלום בפועל מרגע קרות האירוע) וכל עוד המבוטח בלתי כשיר באופן מוחלט לעבודה (או תקופה אחרת המוגדרת בפוליסה). במילים אחרות, ברגע שיחול שינוי במצבו הבריאותי של המבוטח והוא יהיה כשיר לעבודה, יופסק התשלום. בזמן קבלת הפיצוי החודשי מפסיק המבוטח לשלם את התשלום החודשי עבור הביטוח.

הרחבה לאובדן כושר עבודה חלקי - במסגרת הרחבה זו ישולם התשלום החודשי למבוטח גם בהיותו בלתי כשיר חלקית לעבודה (מעל 25% ועד 74% אובדן כושר עבודה), בהתאם לתקופת ההמתנה אשר נקבעה בפוליסה.

הרחבה לאובדן כושר עבודה  לסיעוד ותאונות דרכים - תשלום פיצוי חודשי מוגדל לתקופה של עד 12 חודשים במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה עקב תאונת דרכים או בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי. 

הרחבה לאובדן כושר עבודה פרנצ'יזה -  תשלום פיצוי חודשי למבוטח המצוי באובדן כושר עבודה מוחלט גם בתקופת ההמתנה, כלומר, המבוטח בביטוח זה יקבל את הפיצוי החודשי מרגע המחלה או התאונה, ללא צורך בהמתנה.

מוות מתאונה - תוכנית ביטוח על פיה ישולם סכום הביטוח במות המבוטח כתוצאה מתאונה.

נכות מתאונה - תשלום סכום הביטוח במלואו במקרה שלמבוטח תיגרם נכות מלאה ותמידית עקב תאונה, או תשלום חלק מסכום הביטוח במקרה שלמבוטח תיגרם נכות חלקית ותמידית עקב תאונה.

ריסק למקרה מוות -מגן לחיים - תשלום סכום הביטוח במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח.

ריסק למשכנתא - תשלום סכום הביטוח במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח לכיסוי יתרת  הלוואת המשכנתא. הסכום ישולם לגורם שהעניק את ההלוואה. סכום הביטוח משתנה מדי שנה על פי לוח סילוקין המצורף לפוליסה.

איזי לייף - תכנית ביטוח למקרה פטירה בלבד, ללא חיתום רפואי, המכסה את המבוטח בתקופת ביטוח ראשונה של 24  חודשים או 36 חודשים (לפי בחירתו) מפני מוות מתאונה, ולאחר תקופת ביטוח ראשונה זו מפני מוות מכל סיבה.

f