פסגות למשפחה

פוליסת ביטוח חיים, המאפשרת להבטיח בקרות מקרה הביטוח, תשלום חודשי למוטבים בפוליסה, בסכום הרצוי ולמשך התקופה שתוגדר, וזאת בהתאם לבחירת בעל הפוליסה וצרכיו.

למה נדרש לי הביטוח?

פוליסת ביטוח חיים רגילה מעניקה תשלום חד פעמי למוטבים בפוליסה, במקרה של פטירת המבוטח. ואולם, לא תמיד הסכום החד פעמי המשולם מספיק לשמירה על רמת החיים המבוקשת למוטבים לאורך זמן, ולעיתים יכול לעלות החשש שמא מי מהמוטבים, מפאת גילו, יכולתו או כל סיבה אחרת לא ידע לנהל כהלכה את הסכום החד פעמי שקיבל, ובסופו של יום, סכום זה לא יספיק למלא את ייעודו.

פסגות למשפחה מיועדת בדיוק כדי למנוע חששות אלו, למזער את הדאגות הכלכליות באשר לילדינו ובן הזוג שנותר בחיים, לאפשר שמירה על רמת החיים אליה הם הורגלו ולסייע בתכנון כלכלי נכון, לאורך זמן, למשפחתנו ויקירינו.

פסגות למשפחה מעניקה לבעל הפוליסה מגוון רחב של אפשרויות בתכנון התשלומים שישולמו למוטבים במקרה פטירה, חלילה, ובכך מאפשרת עריכת ביטוח גמיש, על בסיס תכנון אמיתי והתחשבות בצרכי המשפחה בתקופות עתידיות שונות.

מהם יתרונות התכנית?

התאמה מיטבית ליכולת הכלכלית של בעל הפוליסה ולצרכי כל אחד מהמוטבים בנפרד

 • בחירת גובה התשלום החודשי אותו יקבלו המוטבים, וכן את משך התקופה במסגרתה הם יהיו זכאים לקבל את התשלומים החודשיים.
 • אפשרות לקבוע לכל מוטב תשלום חודשי שונה ומשך זמן תשלום שונה, בהתאם לנתוניו וצרכיו של כל מוטב בנפרד (כך למשל, ניתן לבצע הבחנה בין גובה התשלום החודשי שיקבל בן הזוג לבין גובה התשלום החודשי שיקבל כל ילד; ניתן לקבוע לכל ילד תקופת תשלום שונה בהתאם לגילו וכו')


 אפשרות שילוב בין תשלום חד פעמי לבין תשלומים חודשיים

 • על מנת לאפשר למוטבים לבצע מחד את הסידורים וההתאמות הנדרשים במקרה של פטירה, חלילה, וגם להעניק בטחון כלכלי למוטבים לתקופת ההמשך, באמצעות התשלומים החודשיים, מאידך.

 

התאמה אוטומטית של הפרמיה לאורך השנים

 • הואיל והפרמיה מותאמת בין היתר ליתרת התשלומים שנותרו עד לתום תקופת הביטוח, קיים רכיב הפחתה אוטומטית של הפרמיה עם התקדמות תקופת הביטוח, מה שמאפשר עמידה קלה יותר בהוצאה לאורך תקופת הביטוח ומניעת תשלומים מיותרים.

 

אפשרות להקדמת תשלומים במקרה של מחלה סופנית

 • היה והמבוטח חלה, חלילה, במחלה חשוכת מרפא, כהגדרתה בפוליסה, התכנית מאפשרת למבוטח להקדים ולקבל תשלום חד פעמי, בגובה של 12 תשלומים חודשיים, על מנת לסייע לו עם ההוצאות הכרוכות בהתמודדות עם מחלה (כנגד התשלום מקוצרת תקופת הביטוח המקורית ב 12- חודשים). בנוסף, במקרה זה, בעל הפוליסה משוחרר מחובת תשלום הפרמיות עבור הביטוח, החל ממועד התשלום החד פעמי ועד לתום תקופת הביטוח.
 
 

עיקרי הפוליסה – מה חשוב לי לדעת?

 • תשלום סכום חודשי (הכנסה חודשית) למוטבים במקרה פטירת המבוטח
 
 • התשלום החודשי משולם למוטבים החל מחודש פטירת המבוטח ועד לתום תקופת הביטוח שנקבעה לכל מוטב.
 • סכום התשלום החודשי שנקבע צמוד כדלקמן:
  • עד למקרה הפטירה (לרבות התשלום הראשון) - צמוד למדד המחירים לצרכן.
  • לאחר התשלום הראשון –צמוד לתשואת מסלול ההשקעה הכללי של החברה*.
 • שחרור מתשלום הפרמיה והקדמת תשלום במקרה של מחלה חשוכת מרפא

 

f