לוח הזמנים לטיפול בתביעה

פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ

סעיף בחוזר

הפעולה

המועד או התקופה הקבועים בחוזר

המועד או התקופה לסוג תביעה: חיים (ריסק)

8(א)(ד)

דרישת מידע

ומסמכים

נוספים

14 ימי עסקים

14 ימי עסקים

8(ב)

מסירת הודעה

בדבר מהלך

בירור

התביעה

ותוצאותיו

30 ימים

30 ימים

8(ו)(3)

מסירת

הודעת המשך

בירור תביעה

כל 90 יום

כל 90 יום

8(ט)(6)

מסירת

הודעת שינוי

לגבי הקטנת

תשלומים

עיתיים או

הפסקתם

30-60 ימים

30-60 ימים

8(יב)(2)

העברת

העתק מפסק

דין או הסכם

במסגרת

תביעת

תחלוף

14 ימי עסקים

14 ימי עסקים

8(יג)(1)

מסירת מידע

בדבר קיומה

של פוליסה

14 ימי עסקים

14 ימי עסקים

8(יג)(2)

הודעה

למבוטח על

דרישת

תגמולי ביטוח

של צד שלישי

7 ימי עסקים

7 ימי עסקים

8(יד)

מענה בכתב

לפניית ציבור

30 ימים

30 ימים

8(טו)(1)

מסירת

העתקים

מפוליסה או

תקנון

14 ימי עסקים

14 ימי עסקים

8(טו)(3)

מסירת

העתקים מכל

מסמך שעליו

חתם התובע

21 ימי עסקים

21 ימי עסקים