הודעה על העברת פעילות "עסקי הביטוח" של פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ לאיילון חברה לביטוח בע"מ

1 ביולי 2018

1. ניתנת בזאת הודעה כי בהתאם להסכם שנחתם ביום 27 בפברואר, 2018, בין פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ, ח.פ. 51-414875-8 (להלן: "פסגות ביטוח") לבין איילון חברה לביטוח בע"מ, ח.פ. 52-004216-9 (להלן: "איילון ביטוח"), ביום 30 ביוני 2018, איילון ביטוח קיבלה לידיה את פעילות עסקי הביטוח של פסגות ביטוח (להלן: "ההסכם" ו-"מועד השלמת העסקה", בהתאמה).

2. להלן רשימת פוליסות הביטוח ונספחי הביטוח מכוח תכניות הביטוח אשר נוהלו על ידי פסגות ביטוח והועברו לאיילון ביטוח במועד השלמת העסקה ("הפוליסות והנספחים של פסגות"): 

    2.1 פוליסות ביטוח בענף ביטוח חיים מכוח תכניות הביטוח (לרבות נספחיהן):  

 • "מגן לחיים – פוליסה לביטוח חיים (ריסק)" (מספר תכנית 3312).

 • "ביטוח נוסף למקרה מוות עקב תאונה" (מספר תכנית 3672).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "ביטוח נוסף למקרה מוות עקב תאונה (פ)". 

 • "פסגות למשכנתא פוליסה לביטוח חיים בפרמיה משתנה לכיסוי יתרת הלוואה" (מספר תכנית 3673).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "ביטוח למשכנתא". 

 •  "פסגות משכנתא בזוג פוליסה לביטוח חיים הדדי למקרה פטירה לכיסוי יתרת הלוואה" (מספר תכנית 8241).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "משכנתא בזוג".

 • "טופז – פיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה" (מספר תכנית 3822).

 • "שחרור מפרמיה (הגדרה רגילה)" (מספר תכנית 3823).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "שחרור מפרמיה – הגדרה רגילה (פ)".

 • "אלמוג – פיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה" (מספר תכנית 3824).

 • "שחרור מפרמיה (הגדרה עיסוקית)" (מספר תכנית 3826).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "שחרור מפרמיה – הגדרה עיסוקית (פ)".

 • "פרנציז'ה" (מספר תכנית 3827).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "פרנצי'זה (פ)".

 • "אובדן כושר עבודה חלקי" (מספר תכנית 3828).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "אובדן כושר עבודה חלקי (פ)".

 • "הרחבה לנספח אובדן כושר עבודה מוחלט למקרה היות המבוטח נכה עקב תאונת דרכים או בהיותו בעל צורך סיעודי" (מספר תכנית 3829).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "הרחבה לנספח אובדן כושר עבודה מוחלט למקרה היות המבוטח נכה עקב תאונת דרכים או בהיותו בעל צורך סיעודי (פ)".

 • "איזי לייף" (תכנית 4017).

 • "פוליסה לביטוח חיים – מגן מיוחד" (מספר תכנית 3820).

 • "ביטוח נוסף במקרה של נכות עקב תאונה" (מספר תכנית 3748) מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "ביטוח נוסף למקרה נכות עקב תאונה (פ)".

 •  "ביטוח חיים קבוצתי (גדיש 35 אלף ש"ח)" (מספר תכנית 8837).

 • "ביטוח חיים קבוצתי ע"ש החשב הכללי (אגב ביטוח רכב)" (מספר תכנית 473).

 • "ביטוח חיים קבוצתי ע"ש עמית טכנולוגיה (אגב ביטוח רכב)" (מספר תכנית 8707).

 • "פסגות למשפחה" (מספר תכנית 9365).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "הכנסה למשפחה – פוליסה לביטוח חיים (פ)"

    2.2 נספחי ביטוח בענף מחלות ואשפוז מכוח תכניות הביטוח:

 •  "חוסן – ביטוח נוסף מפני מחלות קשות ואירועים רפואיים" (מספר תכנית 7644). 

 • "ביטוח נוסף מפני מחלות קשות ואירועים רפואיים (מורחב לסרטן)" (מספר תכנית 7645).

   2.3 פוליסות ביטוח בענף ביטוח חיים מקיף מכוח תכנית הביטוח (לרבות נספחיה): 

 • "פסגות חסכון מנוהל" (מספר תכנית 8644).
  מובהר כי החל ממועד השלמת העסקה שם הפוליסה הינו "חסכון מנוהל"

3. מידע פרטני בהתייחס לפוליסת "פסגות חסכון מנוהל" (לרבות נספחיה) ("פוליסת החיסכון"):

   3.1 במסגרת נספח א' להודעה זו מובאים פרטים על מסלולי ההשקעה של פוליסת החיסכון לפני ולאחר מועד השלמת העסקה.

   3.2 יצוין כי החל ממועד השלמת העסקה מסלולי ההשקעה של פוליסת החיסכון ימשיכו להיות מנוהלים כמסלולי אירוח על-ידי פסגות ניירות ערך בע"מ, הנמנית על קבוצת "פסגות בית השקעות", כאשר המסלול הכללי של פוליסת החיסכון יהיה סגור למצטרפים חדשים החל ממועד השלמת העסקה (מבוטחים קיימים במסלול נכון למועד השלמת העסקה יהיו רשאים להמשיך ולבצע הפקדות במסלול זה וכן יהיו רשאים להעביר כספים ממסלולים אחרים למסלול זה). 

   3.3 מובהר כי ניתן לשנות את מסלול ההשקעה של פוליסת החיסכון בכל עת, למסלולי ההשקעה המנוהלים על-ידי איילון ביטוח ולמסלולי האירוח המנוהלים על-ידי פסגות ניירות ערך בע"מ הפתוחים למצטרפים חדשים, לפי בחירת המבוטח, בכפוף להוראות הדין.

4. החל ממועד השלמת העסקה, כל החיובים הכספיים על-פי הפוליסות והנספחים של פסגות ביטוח, אשר נעשו עד למועד השלמת העסקה על ידי פסגות ביטוח או לטובתה, יתבצעו על ידי איילון ביטוח או לטובתה.

5. במועד השלמת העסקה הועברו נתוני הפוליסות והנספחים של פסגות ביטוח (לרבות פרטי המבוטחים, בעלי הפוליסות, הגורמים המשלמים עבור הפוליסות והמוטבים) למאגר מידע שבבעלות איילון ביטוח שהוא בעל מטרות המכילות את מטרות מאגר המידע של פסגות ביטוח. כמו כן, לאחר מועד השלמת העסקה, תמשיך פסגות ביטוח ותשמור עותק מהמידע האישי שהיה במאגר המידע של פסגות ביטוח עד למועד השלמת העסקה, כאשר המטרה שלה נועד עותק זה, החל ממועד השלמת העסקה, הינה לצרכי תיעוד ושמירה למטרות ארכיב וגיבוי, על פי חובה שבדין ו/או במסגרת עסקת פסגות-איילון, ביצוע פעולות הנדרשות בגין התקופה שבה נוהלו הפוליסות על ידי פסגות ביטוח בטרם המכירה לאיילון, לצרכי הגנה מפני תביעות ומסירת מידע לרשויות, וכן לצרכי התחשבנות מול ספקים, מבטחי משנה, סוכנים ו/או לקוחות ככל שיידרש ובכפוף לכל דין.

6. רציפות זכויות המבוטחים ובעלי הפוליסות במסגרת הפוליסות והנספחים של פסגות ביטוח תשמר, הן לא תפגענה כתוצאה מעצם ההעברה ולא יחול בהן כל שינוי, והשינוי היחיד שיחול הוא שינוי הנובע מעצם העברת הפעילות כאמור לאיילון ביטוח.

7. בכל שאלה ניתן לפנות אל איילון חברה לביטוח בע"מ – כתובת: אבא הלל סילבר 12 רמת גן; טלפון: 1-700-72-72-77; פקס: 03-7569566; כתובת אתר אינטרנט: www.ayalon-ins.co.il ; כתובת דואר אלקטרוני לפניות: mokedat@ayalon-ins.co.il.

8. יובהר כי הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

בכבוד רב ובברכה,
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ

נספח א'

מסלולי השקעה של פוליסת החיסכון אשר מנוהלים על ידי פסגות ביטוח

לפני ולאחר העברת הפעילות לאיילון ביטוח

שם מסלול ההשקעה כיום בפסגות ביטוחשם מסלול ההשקעה באיילון ביטוח לאחר העברת הפעילותהערות
פסגות כלליאיילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות המסלול יהיה סגור למצטרפים חדשים (מבוטחים קיימים במסלול נכון למועד העברת הפעילות יהיו רשאים להמשיך ולבצע הפקדות במסלול זה וכן יהיו רשאים להעביר כספים ממסלולים אחרים למסלול זה)
פסגות הלכהאיילון מסלול הלכה - מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים
פסגות אג"חאיילון מסלול אג"ח - מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים
פסגות מניותאיילון מסלול מניות - מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים
פסגות כספיאיילון מסלול כספי - מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים
פסגות חו"לאיילון מסלול חו"ל - מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים
פסגות מחקה מדדי מניותאיילון מסלול מחקה מדדי מניות - מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים
פסגות  כללי מחקה מדדיםאיילון מסלול כללי מחקה מדדים -מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים
פסגות משולב 75% לפחות באג"ח ועד 10% במניותאיילון מסלול אג"ח עד 10% מניות - מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים
פסגות אג"ח עד 20% במניותאיילון מסלול אג"ח עד 20% מניות - מנוהל באמצעות פסגותהמסלול יהיה פתוח למצטרפים חדשים

ברק סורני
מנכ"ל בית ההשקעות

 

גיא אילוז
מנכ"ל הביטוח​