מסגרת כללית לזיהוי ולטיפול בחובות בעיתיים

1. פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ (להלן: "פסגות ביטוח") קבעה מסגרת כללים ועקרונות לזיהוי ולטיפול בחובות בעיתיים, בהתאם לדרישת האוצר בחוזר "טיפול בחובות בעיתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית החוב".
לשם כך פסגות ביטוח ערוכה מבחינת תשתית ארגונית, לביצוע מעקב ובקרה שוטפים אחר חוב שבניהולה, לזיהוי חובות בעייתיים ולסיווגם, ולנקיטת צעדים לטיפול בחוב בעייתי.
כחלק מגישת האקטיביזם המוסדי של קבוצת פסגות, קבעה פסגות ביטוח קווים מנחים שמטרתם פעילות אקטיבית מול תאגידים, תוך עשיית מירב המאמצים על מנת שהתאגידים שגייסו כסף מהציבור יפרעו את חובם.
כגוף מוסדי המנהל כספי ציבור, פסגות ביטוח פועלת למיצוי הצעדים שבאפשרותה לנקוט כדי להבטיח שכספי הלקוחות והעמיתים יוחזרו על ידי מי שלוו אותם.


2. נקבעו קווים מנחים לזיהוי חובות בעיתיים - מחלקת המחקר (Buy side) בפסגות בית השקעות מבצעת עבור פסגות ביטוח מעקב שוטף אחר החוב, ובודקת, בין היתר, את יכולת ההחזר של הקרן והריבית של אגרות החוב, יחסי כיסוי, יחסי איתנות פיננסית ואת הסיכון העסקי.
כמו כן, נקבעו עקרונות אשר עשויים להצביע על חשש לעניין יכולת החזר החוב בזמן.


3. פסגות ביטוח נהנית משירותי פורום חוב של פסגות בית השקעות, המורכב ממנהלי השקעות בכירים, מנהל אשראי ומנהל מחלקת מחקר חוב. הפורום מטפל בתהליך הערכת החוב, זיהוי חובות בעיתיים וסיווגם, וממליץ על נקיטת צעדים לטיפול בהתאם לסוג החוב.


4. נקבעו עקרונות לביצוע הסדר חוב, כדלקמן:

א. פיצוי לבעלי האג"ח כנגד הגדלת הסיכון והארכת מועדי הפירעון - פיצוי בריבית מול הריבית באגרות החוב שבהסדר, שמטרתו לשקף את עליית הסיכון, ובנוסף דרישה לשתף את בעלי האג"ח ב - Upside עתידי שינבע לחברה (כגון קבלת מניות, אופציות או אג"ח להמרה).

ב. חיזוק מבנה ההון של החברה - המרת חוב למניות, דרישה להזרמת הון או להנפקת זכויות מצד בעלי המניות הקיימים במטרה לחזק את מבנה ההון של החברה כחלק מהסדר החוב.
בנוסף תידרש המרת הלוואת בעלים, הגבלת דיבידנדים, והגבלת תגמול בעלי השליטה בתקופת ההסדר.

ג. טיפול בקדימויות החוב - דרישה לדחייה מקבילה של תשלומי הריבית והקרן לנושים האחרים של החברה, קבלת שעבודים והגדלת בטחונות ו/או הגבלת שעבודים.

ד. חיזוק ממשל תאגידי - דרישה להגברת רמת השקיפות והדיווח של החברה, דיווח של עסקאות מהותיות במטרה לאפשר מעורבות ושקיפות של מחזיקי האג"ח בעתיד.
כמו כן, דרישה לאישור עסקאות בעלי עניין באספות בעלי האג"ח.


5. נקבע מדרג סמכויות לעניין הטיפול בחובות הבעייתיים ואישור הסדרי החוב. מדרג הסמכויות מגדיר את הגורמים המוסמכים להחליט לגבי אופן הטיפול בחוב בעייתי, בהתאם למהותיות ולמהות החוב בתיק הנכסים.


6. נקבעו דרכי הדיווח לועדת ההשקעות: דיווח תקופתי לגבי כל אגרות החוב הקונצרניות שבתיק הנכסים, מצבת החובות הבעייתיים שזוהו על סיווגיהם השונים, וכן ההתפתחות בחובות הבעייתיים.
דיווח מיידי אודות חוב חדש שזוהה כחוב בעייתי, המלצות לגבי המשך הטיפול בחוב והחלופות שנבחנו. כמו כן נקבעו נהלי דיווח לדירקטוריון.


7. פסגות ביטוח בוחנת מעת לעת את העקרונות שנקבעו לביצוע הסדרי החוב ומעדכנת אותם במידת הצורך בהתאם להתפתחויות בשוק איגרות החוב.

f