חברי דירקטוריון וועדותיו

פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ

חברי דירקטוריון - הדירקטוריון מקיים לפחות 12 ישיבות בשנה
ברק סורני - יו"ר הדירקטוריון
אורי גרינפלד
מור גרשגורן
שני האן-שלום
עפר ירקוני - דח"צ
אהרון מרקוביץ - דח"צ
עמית שניר - דח"צ

חברי ועדת ביקורת - ועדת ביקורת מקיימת לפחות 6 ישיבות בשנה
אהרון מרקוביץ - יו"ר
עמית שניר 
עפר ירקוני

ועדת סולבנסי - הועדה מתכנסת פעמיים בשנה
אהרון מרקוביץ
עפר ירקוני
מור גרשגורןחברי ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה - הועדת מתכנסת לפחות אחת לחודש
מר אהרון מרקוביץ  - יו"ר
מר גיא בית אור
מר מור גרשגורן 

חברי ועדת השקעות תלויות תשואה - הועדה מתכנסת לפחות אחת לשבועיים
מר עופר ירקוני - יו"ר
מר עמית שניר 
מר אורי גרינפלד

f