רמי לוי - תגובה פסגות ברוקראג' | 26.03.2014

 

המשך צמיחה המונעת מפתיחת סניפים ומעבר לרשתות הדיסקאונט
רשת רמי לוי פרסמה דוח בצפי, אם כי בנטרול הכנסות חד פעמיות הרווח התפעולי הפתיע לרעה. המכירות היו מעל הצפי והסתכמו ב- 824.66 מ' ₪ (לעומת צפי ל- 803.6 מיליון ₪), מהווה צמיחה של 18.6% ביחס לרבעון המקביל. הרווח הגולמי הסתכם ב- 171.34 מ' ₪ (צפי ל- 168.8 מ' ₪). הרווח התפעולי הסתכם ב- 32.8 מיליון ₪, בהתאם לצפי. בנטרול הכנסות חד פעמיות בסך 1.8 מיליון ₪, הרווח התפעולי ושיעור הרווח התפעולי מהמכירות היו נמוכים מהצפי: 31 מיליון ₪, כ- 3.75% מהמכירות (צפי ל- 32.8 מ' ₪, 4.08% מהמכירות).   

מכירות

הרשת ממשיכה להציג צמיחה דו ספרתית גבוה לנוכח הצמיחה ב- SSS והרחבת הרשת. בסה"כ צמחו המכירות ברבעון הרביעי בשיעור של 18.58% בהשוואה לרבעון המקביל (בנטרול השפעת התקינה החשבונאית המבטלת את איחוד ביכורי שדה שחלה ב- Q1 2013). 3.98% צמיחה נבעו מגידול ב- SSS והיתרה, כ- 14.5% נבעו מהמשך הרחבת הרשת על ידי פתיחת סניפים חדשים.  

  • הצמיחה ב- SSS, הינה מעט נמוכה ביחס לממוצע הצמיחה בשלושת הרבעונים האחרונים (3.98% לעומת 4.35%) אך גבוהה בהשוואה לרבעון הקודם (2.6%). התוספת למכירות מה- SSS הסתכמה ב- 27.7 מ' ₪. והמכירות למ"ר בחנויות הזהות הסתכם ב- 21.7  אלף ₪ בהשוואה לכ- 18.91 אלף ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר ממעבר של לקוחות לרשתות הדיסקאונט.    
  • ​שטחי המכירה (ללא מחסנים) הסתכמו ב- 41.5 אלף מ"ר (צפי ל- 43 אלף מ"ר), בהשוואה לכ- 37 אלף מ"ר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 12%. הגידול נובע מפתיחתם של הסניפים: ישפרו מודיעין, עכו וקדימה. סניף נהריה נפתח בסוף חודש מרץ ולכן יתווסף החל מהרבעון השני. המכירות למ"ר הסתכמו ב- 19.89 אלף ₪ לעומת 18.8 אלף ₪ ברבעון המקביל. הצמיחה במכירות על רקע פתיחת סניפים חדשים הסתכמה ב- 14.5% (לעומת צפי ל- 12.5%).  

הרווח הגולמי 

הסתכם ב- 171.3 מ' ₪, כ- 20.8% (צפי ל- ב- 168.8, 21% מהמכירות) . מדובר בפער של 0.4% ביחס לרבעון הקודם בו הרווחיות עמדה על  21.2% ומגלם שחיקה של כ- 2% בשיעור הרווח הגולמי.    


רווח תפעולי 

הסתכם ב- 32.8 מ' ₪ בדומה לתחזית המוקדמת. שיעור הרווחיות התפעולית הייתה נמוכה מהתחזית ועמדה על 3.98% מהמכירות (צפי ל 4.08%). בנטרול הכנסה חד פעמית שרשמה החברה בסך 1.8 מיליון ₪ בגין פיצוי על נזקי סערה מחברת ביטוח (אובדן ציוד) שיעור הרווח התפעולי עמד על 3.75% ממחזור המכירות, בדומה לרווחיות שנרשמה ברבעון המקביל שעמדה על כ- 3.7% (לאחר נטרול איחוד ביכורי שדה) ונמוך ביחס לרבעון הקודם, 4.21%.    

האטה בקצב פתיחת סניפים

הרשת צפויה לפתוח שלושה סניפים נוספים ברבעון השני של 2014: נתיבות, פתח תקווה וכפר סבא, ברבעון השלישי אמור להיפתח הסניף באשקלון וברבעון הרביעי סניף באריאל. נציין כי חל עיקוב בפתיחת הסניפים, נתיבות אשקלון וכפר סבא שהיו אמורים להיפתח במהלך הרבעון הראשון. בסה"כ צפויים להיפתח בשנת 2014 5 סניפים על אף שבמתווה הקודם שפרסמה החברה, היא הייתה צפויה לפתוח ב- 2014 היא 8 סניפים. ענף הקמעונאות עוסק בימים אלו בהסבה של סניפים רבים לסניפי דיסקאונט לצד הקמת רשת קמעונאות נוספת כגוןCOST 365  שמונה כיום שלושה סניפים ועתידה להגדיל באופן ניכר את פעילותה בשנתיים הקרובות. אלו עשויים להוביל להגברת התחרות מול רשת רמי לוי ולהמשיך ולהאט את קצב פתיחת הסניפים. עם זאת, אנו מעריכים שהמותג "רמי לוי" חזק וצפוי לשמור על חוסנו גם בעתיד. 

שורה תחתונה

הרבעון אופיין בהמשך צמיחה ב- SSS וצמיחה הנובעת מהרחבת הרשת. מנגד נרשמת שחיקה ברווחיות הגולמית והתפעולית והאטה בקצב פתיחת הסניפים. אנו בדעה כי המנייה מתומחרת באופן מלא בשוק ומותירים את המלצתנו למנייה על החזק. 


 Q4 2012A2012AQ3 2013AQ4 2013EQ4 2013A2013A
מכירות 699.582,793.656826.865803.6824.66

3,193.9

 

רווח גולמי 153.656615.813175.582168.8171.34670
% הרווח הגולמי22%22%21.2%21%20.8%21%

רווח תפעולי

 

29.75141.65934.83132.832.8136
% הרווח התפעולי4.25%5%4.2%4.08%3.98%4.3%
רווח נקי 24.910110.41731.26028.730.815119.3
רווח נקי למנייה1.858.192.3132.132.138.85
       


   רמי לוי תגובה ל Q4 13

מחיר 195
מחיר יעד 181
המלצה החזק
דיסקאונט-7%
שווי שוק (מ' ₪ )2,627
שבועות 52 נ/ג 212/140
סחורה צפה32.35%
מחזור יומי ממוצע (מ' ₪)4.77
Disclaimer

 

עבודת אנליזה זו (להלן - "דוח")הינה רכושה של פסגות ניירות ערך בע"מ (להלן-"פסגות ני"ע"), אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה את הדוח, ו/או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש.   הדוח מבוסס על נתונים שהינם גלויים לציבור ושפורסמו על ידי פסגות ני"ע ו/או החברות המוזכרות בדוח (להלן - "החברות") בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסות לניירות ערך, פרסומים בכלי התקשורת ובכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בהן פועלות החברות והנחות שנעשו על בסיס מידע, פרסומים ונתונים אלו.   המידע, הפרסומים והנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כנכונים ודוח זה המסתמך עליהם אינו מהווה אימות או אישור לנכונות נתונים אלו.  המידע המופיע בדוח זה  מעודכן למועד פרסומו לראשונה ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. ניתוח זה משקף את הבנתנו ביום עריכת דוח זה.  מודגש כי אין פסגות ני"ע  ו/או עובדיה אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדוח.  פסגות ני"ע לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בדוח זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבדוח זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. ייתכן שבמועד פרסום הדוח, או במהלך 30 הימים שקדמו למועד הפרסום, "פסגות ני"ע ו/או תאגיד קשור אליה החזיקו או מחזיקים או עשויים להחזיק בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם בעבור לקוחות החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בדוח. ייתכן שפסגות ני"ע קיבלה או מקבלת במהלך 12 החודשים האחרונים וייתכן שהיא צפויה לקבל, לאחר מועד הפרסום של הדוח, תגמול בהיקף מהותי מקבוצת חברה מהחברות המוזכרות בדוח. ייתכן שבמועד פרסום הדוח בעל השליטה בפסגות ני"ע החזיק או מחזיק או עשוי להחזיק החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בדוח. אין לראות בדוח זה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך  התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אין להעביר דוח זה לצד ג' כלשהו.

 

פסגות ני"ע הינה חברה בת בבעלותה המלאה של פסגות בית השקעות בע"מ, המצויה בשליטת קרנות אייפקס מסוימות, שהינן קרנות השקעה פרטיות ("אייפקס"), המבצעות מעת לעת השקעות בתאגידים שונים.

למען הגילוי הנאות יובהר, כי אפשר שתאגיד הנסקר במסגרת דוח שמפרסמת החברה ו/או מי מטעמה, יהא תאגיד שקרנות אייפקס בוחנות ביצוע השקעה בו או מנהלות עימו מגעים כלשהם לשם ביצוע השקעה בו.

מודגש, כי פסגות ני"ע אינה מודעת לבחינות אלו על ידי קרנות אייפקס, למעט במקרה בו מדובר במידע שהפך לציבורי. בכל מקרה, אין המלצותיה, ניתוחיה ו/או מסקנותיה של פסגות ני"ע בעבודת אנליזה ביחס לתאגיד נסקר, מושפעות באופן כזה או אחר מהיתכנות השקעה של קרנות אייפקס בתאגיד זה.  

קרנות אייפקס עשויות לבצע החלטות השקעה אשר אינן תואמות את ההמלצות והדעות המובאות במסגרת דוח שפורסם על ידי פסגות ני"ע ו/או מי מטעמה.

ההמלצות דלעיל ניתנות ע"י מחלקת מחקר sell side של חברת פסגות ני"ע, ללקוחות הברוקראג'.

יובהר, למען הסר ספק, כי לחברות ולפעילויות שונות בקבוצת פסגות בית השקעות בע"מ והתאגידים הקשורים אליו, מוענקים גם שירותי מחקר נוספים על ידי מחלקות מחקר שונות, במסגרתם עשויות להיות המלצות שונות ביחס לאותו נשוא מחקר. ​