הודעה ללקוחות טרייד בעניין עדכון התעריפון לעניין הפצת מידע

תקנון הבורסה קובע כי החל מיום 1 בינואר, 2019, העלות בעבור שימוש בנתוני מסחר שוטפים בזמן אמיתי תקבע בהתאם לסיווג הלקוח ובהתאם לאופי השימוש בנתוני המסחר בזמן אמת.

בימים הקרובים יופיע במערכת המסחר הסכם שימוש אשר במסגרתו יכול הלקוח להצהיר כי הינו "לקוח פרטי" (כלומר לקוח אשר אינו משתמש בנתוני המסחר לצורך פעילותו העסקית) ובהתאם לכך ליהנות מעלות מופחתת בהתאם למפורט להלן:

שימוש במידע מעוכב/משיכת ציטוט בודד- סוג מידע זה הינו ללא חיוב

 LEVEL1- חבילת נתוני מסחר מצומצמת, הכוללת רמת מחיר אחת בלבד להיצע וביקוש של ני"ע הנסחרים בבורסה, יחד עם מחיר העסקה האחרון ומחזור כספי.
העלות בגין שימוש בחבילת מידע זו תעמוד על 4 ₪ לחודש קלנדרי.

 LEVEL 2- חבילת נתוני מסחר מקיפה, הכוללת את כלל המידע המופץ על ידי הבורסה, ובכלל זאת 5 רמות מחיר להיצע וביקוש לני"ע הנסחרים בבורסה, והיקף המחזור היומי בכל נייר ערך. העלות בגין שימוש בחבילת מידע זו תעמוד על 35 ₪ לחודש קלנדרי.

לקוח שלא יצהיר על כך ויבצע במהלך חודש קלנדרי מעל שבעים עסקאות בניירות ערך (לא כולל נגזרים) שסך כל המחזור הכספי שלהן עולה על חמישה מיליון ₪,  או עסקאות בנגזרים שהיקפן עולה על 6,000 אופציות, יסווג כלקוח עסקי ויחויב בהתאם לתעריפון הבורסה המעודכן ללקוח עסקי (אשר נכון ליום 1.1.2019 עומד על 180 ₪ לחודש קלנדרי).