הודעה ללקוחות טרייד בעניין עדכון התעריפון לעניין הפצת מידע

תקנון הבורסה קובע כי החל מיום 1 בינואר, 2019, העלות בעבור שימוש בנתוני מסחר שוטפים בזמן אמיתי תקבע בהתאם לסיווג הלקוח ובהתאם לאופי השימוש בנתוני המסחר בזמן אמת.

בימים הקרובים יופיע במערכת המסחר הסכם שימוש אשר במסגרתו יכול הלקוח להצהיר כי הינו "לקוח פרטי" (כלומר לקוח אשר אינו משתמש בנתוני המסחר לצורך פעילותו העסקית) ובהתאם לכך ליהנות מעלות מופחתת בהתאם למפורט להלן:

שימוש במידע מעוכב/משיכת ציטוט בודד- סוג מידע זה הינו ללא חיוב

 LEVEL1- חבילת נתוני מסחר מצומצמת, הכוללת רמת מחיר אחת בלבד להיצע וביקוש של ני"ע הנסחרים בבורסה, יחד עם מחיר העסקה האחרון ומחזור כספי.
העלות בגין שימוש בחבילת מידע זו תעמוד על 4 ₪ לחודש קלנדרי.

 LEVEL 2- חבילת נתוני מסחר מקיפה, הכוללת את כלל המידע המופץ על ידי הבורסה, ובכלל זאת 5 רמות מחיר להיצע וביקוש לני"ע הנסחרים בבורסה, והיקף המחזור היומי בכל נייר ערך. העלות בגין שימוש בחבילת מידע זו תעמוד על 35 ₪ לחודש קלנדרי.

לקוח שלא יצהיר על כך ויבצע במהלך חודש קלנדרי מעל שבעים עסקאות בניירות ערך (לא כולל נגזרים) שסך כל המחזור הכספי שלהן עולה על חמישה מיליון ₪,  או עסקאות בנגזרים שהיקפן עולה על 6,000 אופציות, יסווג כלקוח עסקי ויחויב בהתאם לתעריפון הבורסה המעודכן ללקוח עסקי (אשר נכון ליום 1.1.2019 עומד על 180 ₪ לחודש קלנדרי).

הערות משפטיות:

השירות ניתן על ידי פסגות ניירות ערך.

1.לעומת בנקים ובתי השקעות אחרים

2.בכפוף לקבלת הסכמה לקבלת דיוורים אלו כנדרש בהוראות הדין.

 

3. הנתונים נכונים ל- 31.07.21 בנטרול כ- 2.68 מיליארד ₪ קרנות בתיקים.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לשיווק השקעות ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ניירות ערך ו/או ביצוע פעולה כלשהי. אין לראות באמור לעיל התחייבות פסגות ניירות ערך להשגת תשואה כלשהי. פסגות ניירות ערך עוסק בשיווק השקעות (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו ועל ידי חברות נוספות מקבוצת פסגות.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות ערך. רכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המידיים בלבד.

פסגות ניירות ערך בע"מ - מנהל תיקים וחבר בורסה - ופסגות בית השקעות בע"מ - משווק השקעות (להלן: "החברות") עוסקות בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות. לכל אחת מהחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברה השנייה, וכן זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן: לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי החברות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות קרנות מדדים בע"מ, לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ולקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף נכסים אלו על פני נכסים פיננסים אחרים. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה.

אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.