תעריפון

שירות​

      מחיר      ​

מועד הגביה​

הערות

חלק 1 – חשבון עובר ושב ​ ​ ​
משיכת מזומן10 ₪​​בעת ביצוע הפעולה​​
חלק 2 – מידע, הודאות והתראות ​ ​ ​דוחות לבקשת הלקוח

 

 


 

 


 


50 ₪​
  בעת הבקשה​​

הודעה בכתב על כל עסקה או פעולה אשר בוצעה על ידי הלקוחות ו/או עבורה לקוחות, או כל הודעה אחרת, תשלח ללקוחות ע"י פסגות, כנהוג מעת לעת ובכפיפות להוראות הבורסה והוראות כל דין.  רשימת ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוחזקים בפיקדון, יתרת הפיקדון ודוח תנועות המפרט את הפעולות שבוצעו בפיקדון במהלך החודש הקלנדרי הקודם יישלחו ללקוחות ע"י פסגות, כנהוג מעת לעת ובכפיפות להוראות הבורסה והוראות כל דין. בנוסף לאמור לעיל, הלקוחות יהיו רשאים לקבל הודעה בכתב על כל עסקה או פעולה שבוצעה על ידם ו/או על ידי פסגות בהתאם לבקשתם בפקדון, תוך 10 ימים מיום ביצוע הפעולה כאמור (להלן "ההודעות הנוספות") וזאת בתמורה לעמלה - חודשית המפורטת להלן​
חלק 3 – ניירות ערך ​ ​ ​
קנייה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בישראל (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים)​

מניות 0.09%
(מינימום: 2 ₪)
תעודות סל  0.09%
(מינימום: 2 ₪)
אג"ח 0.08%
(מינימום: 2 ₪)
מק"מ 0.05%​
(מינימום: 2 ₪)


במועד סליקת העסקה​​


קנייה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף (כולל קנייה מכירה שלא בוצעה)​

 

2.5 ₪​


במועד סליקת העסקה​
קנייה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ (כולל קנייה מכירה שלא בוצעה)
​​


ארה"ב :
סנט למניה ,מינ' 8.5 דולר לעסקה.

אירופה :
0.15%, מינ' 15 € או בהתאם למטבע בו בוצעה העסקה​

    


במועד סליקת העסקה​​

בנוסף לשיעורי העמלות המפורטים, יתכן חיוב של עמלת הקורספונדנט ו/או עמלות צד שלישי,  אשר תיגבה בהתאם לחיוב שחייב הבנק / הקורספונדנט (בעת קניה/מכירה, בעת חלוקת דיבידנד, ובכלל בכל עת בה יהיה חיוב קורספונדנט ו/או צד שלישי בגין הפעולה שבוצעה). בנוסף יחולו מיסים, אגרות והיטלים ע"פ הוראות הדין המקומי.
*דוגמא: עסקה שבוצעה ו/או תקבול שהתקבל בפרנק שוויצרי תיגבה עמלה בגובה של 15 פרנק שוויצרי​
דמי ניהול פיקדון ניירות ערך לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות

20 ₪​​


חודשי​
במידה ויגבו עמלות קנייה ומכירה בגין ביצועים בחשבון מעל 40 בחודש יינתן פטור מדמי טיפול לאותו חודש​​

העברת ניירות ערך​
ישראלים:
ללא חיוב
זרים:
10 $ למניה​

בעת ביצוע ההעברה​​
המרת אגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרת ניירות ערך דואלים

0.09%

​​


ביום ההמרה​
אין אפשרות לבצע המרת ני"ע דואליים.

עמלת מינימום:
2 ₪​

טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה​
איגרות חוב ממשלתיות:
 0.05% (2 ₪ )
שאר נירות ערך: מניות  (2 ₪ ) 0.09% אג"ח 0.08% (2 ₪ )​

ביום כניסת ההזמנה לספרים​​

עמלת מינימום:
2 ₪​​
עמלת קסטודיאןפטור​
חלק 4 – מטבע חוץ ​ ​ ​
עמלת חליפין​0.1% ללא מינימום​ביום ההחלפה​​

העברת מט"ח לחוץ לארץ ומחוץ לארץ​


0 ₪​​
 
 
ביום הערך של ההעברה​​
תגבה ע״י הבנק/ים בעת ביצוע העברת מט״ח ובהתאם לתעריף הבנק/ים התקף במועד הביצוע​​

העברת מט"ח בארץ ומבנק אחר בארץ​


0 ₪​​​


ביום הערך של ההעברה​​
תגבה ע״י הבנק/ים בעת ביצוע העברת מט״ח ובהתאם לתעריף הבנק/ים התקף במועד הביצוע​​​
​ ​ ​ ​שונות
דמי טיפול דיבידנד​פטור​​
דמי טיפול ריבית​פטור​​
עמלת פדיון​פטור​​
קנייה ומכירה של קרנות נאמנות הנסחרות בישראל​
0.08%​
 
מועד העסקה​​
טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקהרק על ביצוע:
מניות 0.09%
אג"ח 0.08%
מק"מ 0.05%​

ביום כניסת ההזמנה לספרים​​


עמלת מינימום:
2 ₪

קניה ומכירה של קרנות זרות​0.25% ללא מינימום​
אג"ח חו"ל​
0.25%
מינימום 50 $ לעסקה​
במועד העסקה​​
אג"ח חו"ל – דמי טיפול ריבית ופדיון​
0.25% ללא מינימום​​
 
חודשי​​


עמלת סליקה​


0 ₪​​
כלול בתעריף עמלת  קנייה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ​​
שימוש באפליקציה​
10$ 
מועד המשיכה
דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני
10 ₪

חודשי
Tip Ranks​פטור​​
מידע מעוכב בורסת תל אביב​פטור​​חודשי
מידע רציף בורסת תל אביב​200 ₪
(סכום עמלות לפטור בני"ע ישראליים
200 ₪)​​

חודשי​
מידע מעוכב בורסת ניו יורק​פטור​​חודשי​
מידע רציף בורסת ניו יורק​
70 ₪
(סכום עמלות לפטור  בני"ע זרים 140 ₪)​

חודשי​
ריבית חובה​פריים + 4%​סוף החודש​
ריבית זכות​פריים מינוס 1.6%​​סוף החודש​​שירות​
ריבית זכות שבועיפריים מינוס 1.6%​​במועד פקיעת הפקדון​​
דמי טיפול בתביעות ייצוגיות​
20​ $​

במועד הטיפול​​
משלוח אישור בעלות בני"ע זר לצורך השתתפות באסיפות כלליות​

20 $​​


במועד הטיפול​​​


תעריפון לקוחות מנוהלים

שירות​​

      מחיר     

מועד הגביה​

הערות​

חלק 1 – חשבון עובר ושב
משיכת מזומןפטור​בעת ביצוע הפעולה​
חלק 2 – מידע, הודאות והתראות
דוחות לבקשת הלקוח​


50 ₪​
 

  

 בעת הבקשה​

הודעה בכתב על כל עסקה או פעולה אשר בוצעה על ידי הלקוחות ו/או עבור הלקוחות, או כל הודעה אחרת, תשלח ללקוחות ע"י פסגות, כנהוג מעת לעת ובכפיפות להוראות הבורסה והוראות כל דין.  רשימת ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוחזקים בפיקדון, יתרת הפיקדון ודוח תנועות המפרט את הפעולות שבוצעו בפיקדון במהלך החודש הקלנדרי הקודם יישלחו ללקוחות ע"י פסגות, כנהוג מעת לעת ובכפיפות להוראות הבורסה והוראות כל דין. בנוסף לאמור לעיל, הלקוחות יהיו רשאים לקבל הודעה בכתב על כל עסקה או פעולה שבוצעה על ידם ו/או על ידי פסגות בהתאם לבקשתם בפקדון, תוך 10 ימים מיום ביצוע הפעולה כאמור (להלן "ההודעות הנוספות") וזאת בתמורה לעמלה - חודשית המפורטת להלן​
חלק 3 – ניירות ערך


קנייה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בישראל (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים)​


מניות 0.1%
(ללא מינימום)תעודות סל 0.1% (ללא מינימום)
אג"ח 0.1%
(ללא מינימום)
מק"מ 0.05%
(ללא מינימום)​
במועד סליקת העסקה​​
עמלות קנייה ומכירה של ני״ע ישראלים נגבות בגין כל סוגי עסקאות הקניה/מכירה, בין היתר: ברצף, מחוץ לבורסה, קאסטודיאן, הנפקות, המרות, הצעות רכש וכו'.​
קנייה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ (כולל קנייה מכירה שלא בוצעה)​
מניות 0.2%
(ללא מינימום)

אג"ח 0.2%
(ללא מינימום)​

במועד סליקת העסקה​
*עמלת ני״ע זרים ניגבת בגין כל סוגי עסקאות הקניה/מכירה וכוללת גם עמלות ני״ע ישראלים הנסחרים בחו״ל.*
בנוסף לשיעור העמלה המפורט, יתכן חיוב של עמלת הקורספונדנט, אשר תגבה בהתאם לחיוב שחייב הבנק/הקורספונדנט (בעת קניה/מכירה, בעת חלוקת דיבידנד, ובכלל בכל עת בה יהיה חיוב קורספונדנט בגין הפעולה שבוצעה).​
העברת ניירות ערך​0 ₪​בעת ביצוע ההעברה​
עמלת קסטודיאן​0 ₪​
​ ​ ​ ​חלק 4 – מטבע חוץ
עמלת חליפין​0 ₪​ביום ההחלפה​


העברת מט"ח לחוץ לארץ ומחוץ לארץ​0 ₪​


ביום הערך של ההעברה​
עמלת העברת מט״ח תגבה ע״י הבנק/ים בעת ביצוע העברת מט״ח ובהתאם לתעריף הבנק/ים התקף במועד הביצוע.​


העברת מט"ח בארץ ומבנק אחר בארץ​0 ₪​


ביום הערך של ההעברה​
עמלת העברת מט״ח תגבה ע״י הבנק/ים בעת ביצוע העברת מט״ח ובהתאם לתעריף הבנק/ים התקף במועד הביצוע.​

 
פסגות ניירות ערך בע"מ תהיה זכאית לעדכן  מעת לעת ולפי שיקול דעתה את גובה או סוגי העמלות המפורטים לעיל.

הערות משפטיות:

השירות ניתן על ידי פסגות ניירות ערך.

1.לעומת בנקים ובתי השקעות אחרים

2.בכפוף לקבלת הסכמה לקבלת דיוורים אלו כנדרש בהוראות הדין.

 

3. הנתונים נכונים ל- 31.07.21 בנטרול כ- 2.68 מיליארד ₪ קרנות בתיקים.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לשיווק השקעות ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ניירות ערך ו/או ביצוע פעולה כלשהי. אין לראות באמור לעיל התחייבות פסגות ניירות ערך להשגת תשואה כלשהי. פסגות ניירות ערך עוסק בשיווק השקעות (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו ועל ידי חברות נוספות מקבוצת פסגות.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות ערך. רכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המידיים בלבד.

פסגות ניירות ערך בע"מ - מנהל תיקים וחבר בורסה - ופסגות בית השקעות בע"מ - משווק השקעות (להלן: "החברות") עוסקות בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות. לכל אחת מהחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברה השנייה, וכן זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן: לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי החברות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות קרנות מדדים בע"מ, לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ולקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף נכסים אלו על פני נכסים פיננסים אחרים. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה.

אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.