הסבר מדד ספטמבר 2013 01.09.2013

מערך מאקרו ואסטרטגיה

• מדד חודש ספטמבר נותר ללא שינוי (תחזית פסגות: 0.0%, הקונצנזוס: 0.2%)
• מדד המחירים הכללי עלה ב- 12 החודשים האחרונים ב- 1.3%.
המדד ללא דיור עלה ב 0.0%, המדד ללא אנרגיה והמדד ללא ירקות ופירות עלו ב- 1.6

ההשפעות העיקריות על מדד ספטמבר היו:

• שירותי החינוך התייקרו ב- 3.4% במסגרת עדכון המחירים של תחילת שנת הלימודים.
• מחיר הדלק עלה ב- 3.2% על רקע החששות מתקיפה אמריקאית בסוריה שהעלו את מחירי האנרגיה בעולם ובמקביל הובילו להיחלשות השקל מול הדולר.
• סעיף שירותי דיור בבעלות (הנמדד בעזרת חוזי שכירות בלבד) ירד באופן מפתיע ב- 0.1%. הירידה בסעיף (המהווה כ- 19% מהמדד) היא הראשונה לאחר 6 החודשים של עליות שהצטברו ל- 4.6%. מחירי הדירות (אשר אינן חלק מהמדד) עלו ב- 0.2%.
• מחירי ההבראה והנופש בארץ ובחו”ל ירדו ב 4.2%, בעיקר מסיבות עונתיות וייסוף השקל.
• במחירי ההלבשה וההנעלה נרשמה ירידה של 0.8%. בניכוי העונתיות בסעיף מדובר על ירידה של 0.4% המלמדת על המשך הביקושים החלשים במשק.

מדד חודש אוקטובר צפוי להישאר ללא שינוי.

• מחיר הדלק ירד ב- 5.4% על רקע ירידת מחיר הנפט בעולם וירידה חדה של 2.6% בשער הדולר הקובע.
• סעיף הדיור נוטה לרדת בחודשים אוקטובר ינואר. באוקטובר הסעיף ירד ב- 0.1%.
• מחירי ההלבשה וההנעלה יעלו ב- 4.1%, עלייה חלשה מעט מהתוואי העונתי.
• כאמור, סעיף המזון צפוי לעלות ב- 0.3%, שיעור נמוך מהתוואי העונתי וזאת מכיוון שהחג חל השנה בתחילת ספטמבר.

מדד חודש נובמבר צפוי לרדת ב- 0.2%

• ירידה צפויה של 0.4% בסעיף הדיור.
• עלייה צפויה של 2.9% במחירי ההלבשה וההנעלה.
• ירידה צפויה של 3.3% במחיר הטיסות לחו”ל.

האינפלציה ב- 12 החודשים הקרובים צפויה להסתכם ב- 1.8%

תחזית לריבית בנק ישראל: מאז הפחתת הריבית של בנק ישראל בסוף ספטמבר נחלש השקל ב 0.8%- מול סל המטבעות. על אף שנראה כי רמתו של השקל עדיין רחוקה מאזור הנוחות של בנק ישראל, אנו בספק אם בבנק ישראל יבחרו להפחית שוב את הריבית וזאת לאור העובדה שגם בקרב חברי הוועדה המוניטארית עולים קולות המטילים ספק ביכולתה של המדיניות המוניטארית להשפיע על שער החליפין. לכן, בהינתן כי הצמיחה במשק תוותר מתונה והאינפלציה צפויה להיות סביב מרכז יעד המחירים, אנו מעריכים כי הריבית תוותר על כנה במהלך 12 החודשים הקרובים.

תחזיות פסגות לאינפלציה ולריבית בנק ישראל


 

​דוח זה הינו רכושה של פסגות בית השקעות בע"מ (להלן "פסגות"), אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה את הדוח, ו/או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הדוח מבוסס על נתונים שהיו גלויים לציבור ושפורסמו על ידי פסגות ו/או החברות המוזכרות בדוח (להלן "החברות") בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסות לניירות ערך, פרסומים בכלי התקשורת ובכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בהן פועלות החברות והנחות שנעשו על בסיס מידע, פרסומים ונתונים אלו. המידע, הפרסומים והנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כנכונים ודוח זה המסתמך עליהם אינו מהווה אימות או אישור לנכונות נתונים אלו. המידע המופיע בדוח זה מעודכן למועד פרסומו לראשונה ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. ניתוח זה משקף את הבנתנו ביום עריכת דוח זה. מודגש כי אין פסגות ו/או עובדיה אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדוח. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בדוח זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבדוח זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. ייתכן שבמועד פרסום עבודת האנליזה, או במהלך 30 הימים שקדמו למועד הפרסום, "פסגות ניירות ערך בע"מ" ו/או תאגיד קשור אליה החזיקו או מחזיקים או עשויים להחזיק בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. ייתכן שפסגות ניירות ערך בע"מ קיבלה או מקבלת במהלך 12 החודשים האחרונים וייתכן שהיא צפויה לקבל, לאחר מועד הפרסום של עבודת האנליזה, תגמול בהיקף מהותי מקבוצת חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. ייתכן שמועד פרסום עבודת האנליזה בעל השליטה בפסגות ניירות ערך בע"מ החזיק או מחזיק או עשוי להחזיק החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. אין לראות בדוח זה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אין להעביר דוח זה לצד ג' כלשהו.