קרנות נאמנות

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה בשוק ההון, המאפשר למספר רב של משקיעים להשקיע במשותף במגוון אפיקי השקעה ומכשירים פיננסיים, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות (איגרות חוב שחברות מנפיקות). 

קרן נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחו“ל. החברה המנהלת את הקרן ואת השקעותיה היא חברה שרשות ניירות ערך אישרה אותה ומפקחת על פעילותה השוטפת.

מנהל הקרן מקבל החלטות לגבי אופן ניהול ההשקעות בקרן הנאמנות, ומטרתו להשיא רווחים באמצעות השקעה בשוק ההון: הוא קונה ומוכר ניירות ערך ופועל באמצעות מכשירים פיננסיים עבור הקרן בהתאם למדיניות ההשקעות שלה.