החלטות מנהל הקרן להגברת השקיפות

                                                                                                   אפריל 2019

 

הנדון: פסגות קרנות נאמנות מגבירה את השקיפות במוצריה לטובת המשקיעים


מתוך החשיבות שאנו רואים בתפקידנו בניהול הכסף של הלקוחות ומתוך הידיעה בחשיבות שיש לשקיפות בשוק קרנות הנאמנות, החליטה הנהלת פסגות קרנות נאמנות על מספר עקרונות שיגבירו את השקיפות בקרנות הנאמנות שבניהול החברה עבור המשקיעים. להלן, על קצה המזלג ולשם המחשה, חלק מהחלטות החברה בנושא:

הגבלת החשיפה לאג"ח נדל"ן זרות

בקרנות עם מאפיינים סולידיים, לא ניתן יהיה לשלב אחזקה משמעותית בסדרות אג"ח של חברות נדל"ן זרות. הסיבה לכך היא שלהערכתנו, פרופיל הסיכוי-סיכון של חברה שפועלת להנפיק חוב שלא במדינת ההתאגדות שלה אינו מתאים למשקיעים בקרנות שעיקר השקעתן באג"ח מדינה. אמנם אג"ח נדל"ן אמריקאי ברובו מסווג בבורסה כאג"ח מדורג ולכן גופים שונים בוחרים להיחשף אליהם בהרכב נכסי הקרנות, אך למרות זאת, בפסגות קרנות נאמנות הוחלט שלא לערב אחזקה משמעותית בנכס בסיכון גבוה בקרנות כאמור.

הגדלת הפיזור לצורך הפחתת הסיכון השיטתי בחשיפה למניות

על מנת להקטין השפעתה של מניה בודדת אשר עלולה להשפיע מהותית על הקרן, הוחלט כי בכל קרן נאמנות עם חשיפה מוגבלת למניות, החשיפה של מניה בודדת לא תעלה על 10% ממרכיבי המניות המותרים בקרן. לדוגמה, בקרן בקטגוריה אג"ח כללי עד 10%("קרנות מסוג 10/90 ") החשיפה למניה בודדת לא תעלה על 1% מהקרן ובקרנות אג"ח כללי עד 20% לא יותר מ- 2%, וכן הלאה. מהלך זה מחזק את היתרון המרכזי שמחפשים המשקיעים בקרנות הנאמנות - פיזור השקעות במטרה להקטין את הסיכון.

הגבלת השימוש במכשירי השקעה

בקרנות עם מאפיינים סולידיים על כל סוגיהן לא תבוצע חשיפה למכשירי השקעה מורכבים שנכס הבסיס שלהן אינו מניות, אג"ח או מט"ח (למשל סחורות, CDS וכו').
אנו רואים את עצמנו כמתווי הדרך בתעשיית קרנות הנאמנות ולכן אנו נוקטים בצעדים אלה אשר נועדו לנהל את הסיכונים בקרנות הנאמנות ובכך לחזק את נושא השקיפות בקרב לקוחותינו.

אנו כאן לרשותך בכל שאלה.

                                                                        אייל גורן,

                                                                        מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ

 

 

 

פסגות בית השקעות בע"מ עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.
מכתב זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינה מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המידיים.

המידע המופיע לעיל מעודכן ליום 7.4.2019 ועשוי להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. המידע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. האמור לעיל מסופק כישרות בלבד ועלולים ליפול בו טעויות ועשויות לחול בו שינויים.

אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

1.קרנות אשר במדיניות ההשקעה שלהם יש התחייבות לחשיפה של לפחות 50% אגח מדינה או אג"ח בדירוג AA ומעלה.

2. אחזקה העולה על 2% מסך נכסי הקרן.