5123427   PTF י(2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ת"א (20%) חודשי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.

** Psagot tracking fund

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

1. הקרן הוקמה בתאריך 20.10.16

2. בתשקיף זה:
"מדד הקרן" – מדד המורכב, על ידי מנהל הקרן, ממדדי הבורסה (כהגדרתם להלן) בהתאם למשקולות (כהגדרתם להלן).
"מדדי הבורסה" - המדדים המפורטים בטבלה להלן, כפי שיפורסמו על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
"המשקולות" – משקולות מדדי הבורסה במדד הקרן, המפורטות להלן:
מדדי הבורסה^: המשקולות:
מדד אג"ח ממשלתיות 35%
מדד תל בונד – מאגר 25%
מדד תל בונד – תשואות 10%
מדד תל בונד - תשואות שקלי 10%
15% מדד ת"א – 100
מדד ת"א יתר – מאגר 5%
"ניירות ערך הנכללים במדד הקרן" – ניירות ערך הנכללים במדדי הבורסה, הנכללים במדד הקרן.
"משקל נייר ערך במדד הקרן" – משקל נייר ערך במדד הבורסה בו הוא נכלל מוכפל במשקולת של מדד
זה במדד הקרן.

3.  "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" - אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB-(BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר  מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.