5122452   PTFי (00) BBB עד A מאוזן 1

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן.

00=ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח

1. הקרן הוקמה בתאריך 2.12.15. הקרן תסיים להתאים נכסיה בתאריך 16.1.2016.

2.  "מדד הקרן" – מדד המורכב על ידי מנהל הקרן מהמדדים (כהגדרתם להלן) בהתאם למשקלות (כהגדרתן להלן).

"המדדים" – המדדים המפורטים בטבלה להלן, המתפרסמים על ידי הבורסה לניירות ערך תל אביב (להלן: "הבורסה").

"המשקלות" – משקלות המדדים במדד הקרן, המפורטים בטבלה להלן:

המדדים:                                       המשקלות:

מדד תל בונד - תשואות                     50%

מדד תל בונד - תשואות שקלי            50%

3. אג"ח שאינן בדירוג השקעה - אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f