5122338   פסגות (4B) תיק מנייתי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן.

4A=עד 120% חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

1. הקרן הוקמה בתאריך 10.12.15. הקרן תסיים להתאים נכסיה בתאריך 24.1.16.

2. "מניות צמיחה* ישראל" –

(א) מניות הנכללות במדד ת"א מאגר!, שבמועדי הבדיקה* מתקיים בהן לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:
     (1) מכפיל הרווח^ של החברה שהנפיקה אותן נמנה עם 60 מכפילי הרווח הגבוהים ביותר מבין מכפילי הרווח של כלל החברות
          שהנפיקו מניות הנכללות במדד ת"א מאגר.
    (2) מכפיל ההון^^ של החברה שהנפיקה אותן נמנה עם 60 מכפילי ההון הגבוהים ביותר מבין מכפילי ההון של כלל החברות שהנפיקו
         מניות הנכללות במדד ת"א מאגר.
    (3) מכפיל המכירות^^^ של החברה שהנפיקה אותן נמנה עם 60 מכפילי המכירות הגבוהים ביותר מבין מכפילי המכירות של כלל
         החברות שהנפיקו מניות הנכללות במדד ת"א מאגר.
(ב) מניות כאמור בס"ק (א) להגדרה זו לעיל שהקרן נחשפה אליהן, ואשר במועד הבדיקה האחרון לא מתקיימים לגביהם התנאים האמורים לעיל בס"ק (א) להגדרה זו, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר מועד הבדיקה האמור.

3.אג"ח שאינן בדירוג השקעה - אג"ח מדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

*מניות צמיחה הן מניות שהונפקו על ידי חברות שרווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לרווחי חברות אחרות באותו שוק. לרוב המכפילים הפיננסיים של החברות האמורות גבוהים משל חברות אחרות באותו שוק.

^  מכפיל רווח – היחס בין שווי השוק של חברה לבין הרווח הנקי השנתי שלה.
^^  מכפיל הון – היחס בין שווי השוק של חברה לבין ההון העצמי שלה.
^^^ מכפיל מכירות – היחס בין שווי השוק של חברה לבין סך מכירותיה בארבעת הרבעונים האחרונים.​

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.