5121058   פסגות (0D) כספית דולר לריבית עולה

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

1. "השקעות לריבית עולה" – נכסים שעליה בשיעור ריבית הבנק הפדרלי של ארה"ב ו/או צפי לעליה בשיעור הריבית האמורה לא עלולים לגרום לירידת שווים הדולרי ו/או עשויים לגרום לעלית שווים הדולרי (מזומנים בדולר, פקדונות בדולר, ואגרות חוב צמודות לדולר הנושאות ריבית משתנה, לרבות תעודות פקדון כאמור), וזאת על פי הערכתו של מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו המוחלט. מובהר בזה, כי אין בחשיפה האמורה של הקרן להשקעות לריבית עולה משום הבטחה לתשואה חיובית של יחידות הקרן.

23. בעיקר ניירות ערך חוץ ומטבע חוץ האמורים בס"ק א(1) למדיניות ההשקעות של הקרן האמורה לעיל.

3. הקרן היא "קרן נאמנות להשקעות חוץ", כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג- 2003.

4."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.