5120589   פסגות (0B) אג"ח אקטיבי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן.

0A=ללא חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)

 

1. הקרן עברה שינוי שם ומדיניות באופן מהותי ב- 17.11.16.

 

1. "אג"ח חיסכון מדינות" – אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או אג"ח מדינות AA ומעלה.

"אג"ח מדינות AA ומעלה" –

(1) אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, שהונפקו על ידי מדינות חוץ, ואם אגרות החוב האמורות אינן מדורגות- מדינות החוץ שהנפיקו אותן מדורגות בדירוג כאמור.

(2) אגרות חוב כאמור בס"ק (1) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן ירד מתחת לדירוג AA או דירוג מקביל לו, לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.

2 ."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB-

(BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

3.  "אג"ח‏‎-AA ‎‏ ומעלה" - אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:‏
(א) ‏אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג ‏AA‏ מינוס או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.‏

‏(ב) ‏אגרות חוב שאינן מדורגות, אשר הונפקו על ידי מדינות חוץ המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג ‏AA‏ ‏מינוס או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  ‏

‏(ג)‏אגרות חוב כאמור בס"ק (א) או (ב) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן או דירוג מדינת החוץ שהנפיקה אותן ‏ירד מתחת לדירוג ‏AA‏ מינוס או דירוג מקביל לו, לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא ‏תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת הדירוג.‏

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


 

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן.

0A=ללא חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)

1. "אג"ח חיסכון מדינות" – אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או אג"ח מדינות AA ומעלה.

"אג"ח מדינות AA ומעלה" –

(1) אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, שהונפקו על ידי מדינות חוץ, ואם אגרות החוב האמורות אינן מדורגות- מדינות החוץ שהנפיקו אותן מדורגות בדירוג כאמור.

(2) אגרות חוב כאמור בס"ק (1) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן ירד מתחת לדירוג AA או דירוג מקביל לו, לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.

2 ."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB-

(BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

3.  "אג"ח‏‎-AA ‎‏ ומעלה" - אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:‏
(א) ‏אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג ‏AA‏ מינוס או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.‏

‏(ב) ‏אגרות חוב שאינן מדורגות, אשר הונפקו על ידי מדינות חוץ המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג ‏AA‏ ‏מינוס או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  ‏

‏(ג)‏אגרות חוב כאמור בס"ק (א) או (ב) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן או דירוג מדינת החוץ שהנפיקה אותן ‏ירד מתחת לדירוג ‏AA‏ מינוס או דירוג מקביל לו, לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא ‏תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת הדירוג.‏


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.