5119938   פסגות (1B) עד 3 שנים 10/90 1

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן.

​1A=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

1. בתאריך 6.7.16 הקרן שינתה שם ומדיניות באופן מהותי.

2.  "אפיק אג"ח"- כל אחד מהאפיקים המפורטים להלן: (1) אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות הנסחרות בישראל; (2) אגרות חוב ממשלתיות צמודות הנסחרות בישראל; (3) אגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל; (4) אגרות חוב קונצרניות צמודות הנסחרות בישראל; (5) אגרות חוב הנסחרות בחו"ל.

3. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" -  

אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

4. "דירוג" -
 לגבי אגרת חוב קונצרנית - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.
- לגבי תעודת סל על מדד אגרות חוב – הדירוג הנמוך ביותר בו דרגה חברה מדרגת אגרת חוב הנכללת במדד האמור. דורגה אגרת חוב הנכללת במדד האמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לא דורגה אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינת חוץ הנכללת במדד האמור על ידי חברה מדרגת – הדירוג בו דורגה מדינת החוץ שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה מדינת החוץ על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.
- לגבי אגרת חוב, לרבות מלווה, שהונפקו על ידי מדינת ישראל, וכן תעודת סל על מדד אגרות חוב כאמור: AAA.
- לגבי אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינת חוץ - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת החוב על  ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לא דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת – הדירוג בו דורגה מדינת החוץ שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה מדינת החוץ על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.
"דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המפורט להלן. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.
"דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המופיע בתשקיף הקרן שבתוקף באתר המגנא www.magna.isa.gov.il . היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.

"ממוצע A" - דירוג ממוצע שהינו A פלוס, או A או A מינוס, או דירוג מקביל להם.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f