5119912   PTFי (1A) מדדי תל בונד + 10% 1

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.
 

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן.

1A=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

​1. בתאריך 31.5.16 הקרן שינתה שם. בתאריך 28.12.15 הקרן שינתה שם ומדיניות באופן מהותי. לשעבר PTFי (1A) קונצרני מדורג + 10%. בתאריך 7.9.15 הקרן שינתה שם. לשעבר פסגות מחקה (1A) קונצרני מדורג + 10%.

2. "מדד הקרן" – מדד המורכב, על ידי מנהל הקרן, ממדדי הבורסה בהתאם למשקולות.

"מדדי הבורסה" - המדדים המפורטים בטבלה להלן, כפי שיפורסמו על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

"המשקולות" – משקולות מדדי הבורסה במדד הקרן.

"ניירות ערך הנכללים במדד הקרן" – ניירות ערך הנכללים במדדי הבורסה, הנכללים במדד הקרן.

"משקל נייר ערך במדד הקרן" – משקל נייר ערך במדד הבורסה בו הוא נכלל מוכפל במשקולת של מדד זה

במדד הקרן.

3. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f