5119748   פסגות (4D)י Long Run

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

החשיפה למניות במדדים הנסחרים בחו"ל כפי שמתוארת במדיניות לתאריך 27.4.16 היא 98.09%

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
4D=עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)
1."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

2. "מניות צמיחה* גלובלי" –
‏(א)   מניות הנכללות במדד ‏Bloomberg World Index, שבמועדי הבדיקה מתקיים בהן לפחות אחד מהתנאים ‏המפורטים להלן:‏
        (1)   ‏מכפיל הרווח (‏P/E‏)^ של החברה שהנפיקה אותן נמנה עם 1,000 מכפילי הרווח הגבוהים ביותר ‏מבין מכפילי הרווח של
        כלל  החברות שהנפיקו מניות הנכללות במדד ‏Bloomberg World Index‏.‏
‏        (2)  מכפיל ההון (‏P/B‏)^^ של החברה שהנפיקה אותן נמנה עם 1,000 מכפילי ההון הגבוהים ביותר מבין ‏מכפילי ההון של כלל
        החברות שהנפיקו מניות הנכללות במדד ‏Bloomberg World Index‏.‏
‏        (3)‏   שיעור הגידול במכירות ‏‎(Sales Growth)‎‏^^^ של החברה שהנפיקה אותן נמנה עם 1,000 שיעורי ‏הגידול במכירות הגבוהים
       ביותר מבין שיעורי הגידול במכירות של כלל החברות שהנפיקו מניות ‏הנכללות במדד ‏Bloomberg World Index‏. ‏
‏(ב)  ‏ מניות כאמור בס"ק (א) להגדרה זו לעיל שהקרן נחשפה אליהן, ואשר במועד הבדיקה האחרון לא ‏מתקיימים לגביהם
       התנאים  האמורים לעיל בס"ק (א) להגדרה זו, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ‏ימי חישוב מחירים בקרן לאחר מועד
       הבדיקה האמור.‏

* מניות צמיחה הן מניות שהונפקו על ידי חברות שרווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לרווחי חברות אחרות באותו שוק. לרוב המכפילים הפיננסיים של החברות האמורות גבוהים משל חברות אחרות באותו שוק.

‏^   מכפיל רווח ‏‎(P/E)‎‏ – היחס בין שווי השוק של חברה לבין הרווח הנקי השנתי שלה.‏
‏^^  מכפיל הון (‏P/B‏) – היחס בין שווי השוק של חברה לבין ההון העצמי שלה.‏
‏^^^ שיעור הגידול במכירות ‏‎(Sales Growth)‎‏– השינוי באחוזים בין שווי המכירות של החברה בארבעת הרבעונים האחרונים
       לבין שווי  המכירות ‏שלה בתקופה המקבילה אשתקד.‏

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
4D=עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)
1."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

2. "מניות צמיחה* גלובלי" –
1) מניות הנכללות במדד Bloomberg World Index, שבמועדי הבדיקה מתקיים בהן לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:
(א) מכפיל הרווח (P/E)^ של החברה שהנפיקה אותן נמנה עם 1,000 מכפילי הרווח הגבוהים ביותר מבין מכפילי הרווח של כלל החברות שהנפיקו מניות הנכללות במדד Bloomberg World Index.
(ב) שיעור הגידול במכירות (Sales Growth)^^ של החברה שהנפיקה אותן נמנה עם 1,000 שיעורי הגידול במכירות הגבוהים ביותר מבין שיעורי הגידול במכירות של כלל החברות שהנפיקו מניות הנכללות במדד Bloomberg World Index.
(2 מניות כאמור בס"ק (1) להגדרה זו לעיל שהקרן נחשפה אליהן, ואשר במועד הבדיקה האחרון לא מתקיימים לגביהם התנאים האמורים לעיל בס"ק (1) להגדרה זו, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר מועד הבדיקה האמור.

* מניות צמיחה הן מניות שהונפקו על ידי חברות שרווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לרווחי חברות אחרות באותו שוק. לרוב המכפילים הפיננסיים של החברות האמורות גבוהים משל חברות אחרות באותו שוק.

 


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.