5119573   PTFי (4A) משולבת מניות ת"א (110%) חודשי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.
 מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

 ​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
40=עד 120% חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח (בערך מוחלט)

** Psagot tracking fund
1.  בתאריך 21.12.15 הקרן שינתה שם. לשעבר PTFי (40) תיק מניות ישראל.
2. מדד הקרן- מדד המורכב על ידי מנהל הקרן ממדדי הבורסה בהתאם למשקולות המפורטות בתשקיף הקרן באתר המגנא.

משקל מניה במדד הקרן - משקל מניה במדד הבורסה בו היא נכללת מוכפל במשקולת של מדד זה במדד הקרן.
4. אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

ed​פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המידיים.

אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ודירוגים בעתיד.