5119391   פסגות (1A)(!) מודל ממוקד HYי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

1A=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

(!) החל מה- 1.3.10 הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתם בדיווח המיידי) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.

1. הקרן שינתה שם בתאריך 22.10.15 לשעבר פסגות מודל קונצרני (1A)(!) הזדמנויות .

2. "מודל קונצרני" – מודל לניתוח אגרות חוב קונצרניות, כפי שייקבע על ידי מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו.

"אג"ח מודל קונצרני" – אגרות חוב קונצרניות, המדורגות על פי מודל קונצרני בדירוג שיקבע על ידי מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו.

3. אג"ח  High Yield אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן: 

אגרות חוב , אשר דירוגן שונה לדירוג השקעה, לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר שינוי דירוגן.

4."אג"ח מודל קונצרני הזדמנויות"- אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, אשר במועד רכישתן בעבור הקרן מתקיימים לגביהן שני התנאים המפורטים להלן:

.א. הן אג"ח High Yield.

ב. הן מדורגות על פי מודל קונצרני בדירוג שיקבע על ידי מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו.

5.  "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –   אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.

אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
1A=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
(!) החל מה- 1.3.10 הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתם בדיווח המיידי) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.
1. הקרן שינתה שם בתאריך 22.10.15 לשעבר פסגות מודל קונצרני (1A)(!) הזדמנויות .
2. "מודל קונצרני" – מודל לניתוח אגרות חוב קונצרניות, כפי שייקבע על ידי מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו.
"אג"ח מודל קונצרני" – אגרות חוב קונצרניות, המדורגות על פי מודל קונצרני בדירוג שיקבע על ידי מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו.
3. אג"ח  High Yield אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן: 
אגרות חוב , אשר דירוגן שונה לדירוג השקעה, לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר שינוי דירוגן.
4."אג"ח מודל קונצרני הזדמנויות"- אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, אשר במועד רכישתן בעבור הקרן מתקיימים לגביהן שני התנאים המפורטים להלן:
.א. הן אג"ח High Yield.
ב. הן מדורגות על פי מודל קונצרני בדירוג שיקבע על ידי מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו.

5.  "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –   אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.