5118906   פסגות (2A) ממוקדת 20/80

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

2A=עד 30% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

1. "אג"ח ישראל"- אגרות חוב הנסחרות בישראל;

"אפיק אג"ח ישראל" - כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן:

א. אג"ח ישראל קונצרניות; ב. אג"ח ישראל ממשלתיות.

2."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-   אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר  מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

3. "מניות ישראל"- מניות הנסחרות בישראל.

"אפיק מניות ישראל"- כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: א. מניות ישראל הנכללות במדד ת"א 100. ב. מניות ישראל הנכללות במדד יתר מניות.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.

אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.