5118898   פסגות (4B) מניות ישראליות

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

4B=עד 120% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ

1.  "מניות בעלות זיקה לישראל" – המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(1) מניות הנסחרות מחוץ לישראל שהונפקו על ידי חברות שהתאגדו בישראל.

(2) מניות הנסחרות מחוץ לישראל שעל פי סיווג סוכנות בלומברג (Bloomberg L.P) ה- Country of Domicile של החברה שהנפיקה אותן הינו ישראל.

(3) מניות המסווגות על ידי מערכת "קו מנחה"בקטגוריה "חו"ל" בתתי הקטגוריות: "ישראליות באירופה" או "ישראליות בנאסד"ק" או "ישראליות בניו יורק".

 Country of Domicile - מקום המושב של ההנהלה הבכירה של החברה המנפיקה.

מערכת "קו מנחה" הינה מערכת לאספקת מידע בורסאי שוטף והיסטורי.

2. "אפיק מניות" - כל אחד מאפיקי המניות המפורטים להלן: (א) מניות הנכללות במדד ת"א 100; (ב) מניות הנכללות במדד יתר מניות; (ג) מניות בעלות זיקה לישראל.

3. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג

BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר  מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

 פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.

אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
4B=עד 120% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ

1. "מניות בעלות זיקה לישראל" – המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(1) מניות הנסחרות מחוץ לישראל שהונפקו על ידי חברות שהתאגדו בישראל.

(2) מניות הנסחרות מחוץ לישראל שעל פי סיווג סוכנות בלומברג (Bloomberg L.P) ה- Country of Domicile של החברה שהנפיקה אותן הינו ישראל.

(3) מניות המסווגות על ידי מערכת "קו מנחה"בקטגוריה "חו"ל" בתתי הקטגוריות: "ישראליות באירופה" או "ישראליות בנאסד"ק" או "ישראליות בניו יורק".

 Country of Domicile - מקום המושב של ההנהלה הבכירה של החברה המנפיקה.

מערכת "קו מנחה" הינה מערכת לאספקת מידע בורסאי שוטף והיסטורי.

2. "אפיק מניות" - כל אחד מאפיקי המניות המפורטים להלן: (א) מניות הנכללות במדד ת"א 100; (ב) מניות הנכללות במדד יתר מניות; (ג) מניות בעלות זיקה לישראל.

3. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג

BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר  מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.