5118872   פסגות (4A) מודל סקטורים - מנוטרלת מט"ח

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

 4B=עד 120% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

1.  "סקטור" - תחום פעילות מסוים בחו"ל של חברות כגון: אנרגיה, פיננסים, תקשורת, בריאות וטכנולוגיה.

2. "מודל סקטורים" (Sector Allocation Model, S.A.M) – מודל הסתברות לביצועי יתר של סקטורים, שפותח על ידי מערך מאקרו ואסטרטגיה של פסגות בית השקעות בע"מ, המבוסס על קריטריונים איכותיים וכמותיים כגון: סביבת מאקרו, תנאי שוק ההון, יחסי תמחור, מדדי תנודתיות וכד', תוך שימוש, בין היתר, בכלים אקונומטריים*.

3. "מוצרי מדדים" - תעודות סל ו/או ETF /או חוזים עתידיים ו/או אופציות, והכל על מדדי מניות סקטור הנסחרות בחו"ל.

4."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. 

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

 4B=עד 120% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

1.  "סקטור" - תחום פעילות מסוים בחו"ל של חברות כגון: אנרגיה, פיננסים, תקשורת, בריאות וטכנולוגיה.

2. "מודל סקטורים" (Sector Allocation Model, S.A.M) – מודל הסתברות לביצועי יתר של סקטורים, שפותח על ידי מערך מאקרו ואסטרטגיה של פסגות בית השקעות בע"מ, המבוסס על קריטריונים איכותיים וכמותיים כגון: סביבת מאקרו, תנאי שוק ההון, יחסי תמחור, מדדי תנודתיות וכד', תוך שימוש, בין היתר, בכלים אקונומטריים*.

3. "מוצרי מדדים" - תעודות סל ו/או ETF /או חוזים עתידיים ו/או אופציות, והכל על מדדי מניות סקטור הנסחרות בחו"ל.

4."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. 

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.