5118534   פסגות (0D)(!) אג"ח דולר

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

 4B=עד 120% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

1. "קונצרני דולר ארה"ב" - אגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל, הנקובות בדולר של ארה"ב.

2. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

 בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

3. "מוצרי מדדים"- אופציות ו/או חוזים עתידיים ו/או תעודות סל ו/או ETF, שנכס הבסיס של כל אחד מהם הינו מדד מניות הנסחרות בארה"ב

4. "נבחרת מנהלים מניות ארה"ב"-

א. מניות הנסחרות בארה"ב, אשר קרנות נבחרת מנהלים(כהגדרתן להלן) חשופות אליהן, וזאת בהתאם למידע המתפרסם בעניין זה על ידי סוכנות בלומברג  ואשר יבחרו על ידי מנהל למידע הקרן מעת לעת לפי שיקול דעתו.

ב. מניות הנסחרות בארה"ב, שבמועד הבחירה האחרון לא מתקיים לגביהן התנאי האמור לעיל להגדרה זו, וזאת במשך עשרה ימי חישוב מחירים של הקרן לאחר מועד הבחירה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.

אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

 4B=עד 120% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

1. "קונצרני דולר ארה"ב" - אגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל, הנקובות בדולר של ארה"ב.

2. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

 בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

3. "מוצרי מדדים"- אופציות ו/או חוזים עתידיים ו/או תעודות סל ו/או ETF, שנכס הבסיס של כל אחד מהם הינו מדד מניות הנסחרות בארה"ב

4. "נבחרת מנהלים מניות ארה"ב"-

א. מניות הנסחרות בארה"ב, אשר קרנות נבחרת מנהלים(כהגדרתן להלן) חשופות אליהן, וזאת בהתאם למידע המתפרסם בעניין זה על ידי סוכנות בלומברג  ואשר יבחרו על ידי מנהל למידע הקרן מעת לעת לפי שיקול דעתו.

ב. מניות הנסחרות בארה"ב, שבמועד הבחירה האחרון לא מתקיים לגביהן התנאי האמור לעיל להגדרה זו, וזאת במשך עשרה ימי חישוב מחירים של הקרן לאחר מועד הבחירה.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.