5118138   פסגות (0C)י Bond Pickingי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

0C=ללא חשיפה למניות, עד 50% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

1. בתאריך 7.12.15 הקרן שינתה שם. לשעבר פסגות (0C) אג"ח מדורג ללא מניות.

2. אגרות חוב קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדרוג BBB מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו | אגרות חוב אשר דירוגן ירד מתחת לדירוג BBB מינוס לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.

3. ."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס)  או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. מדיניות ההשקעות שלעיל הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף.

4.  "מוצרי מדדים" – אופציות ו/או חוזים עתידיים ו/או תעודות סל ו/או ETF , ובלבד שנכס הבסיס שלהם הינו מדד/י אגרות חוב.

* מחלקת מחקר Buy Side של פסגות בית השקעות בע"מ עוסקת, בין היתר, במתן שירותי מחקר (אנליזה) שוטפים של אגרות חוב הנסחרות בישראל. שירותי המחקר ניתנים לצרכים פנימיים של חברות מקבוצת החברות עליה נמנה מנהל הקרן, וביניהן מנהל הקרן.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


0C=ללא חשיפה למניות, עד 50% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

1. בתאריך 7.12.15 הקרן שינתה שם.

2. אגרות חוב קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדרוג BBB מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו | אגרות חוב אשר דירוגן ירד מתחת לדירוג BBB מינוס לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.

3. ."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס)  או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. מדיניות ההשקעות שלעיל הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף.

4.  "מוצרי מדדים" – אופציות ו/או חוזים עתידיים ו/או תעודות סל ו/או ETF , ובלבד שנכס הבסיס שלהם הינו מדד/י אגרות חוב.

* מחלקת מחקר Buy Side של פסגות בית השקעות בע"מ עוסקת, בין היתר, במתן שירותי מחקר (אנליזה) שוטפים של אגרות חוב הנסחרות בישראל. שירותי המחקר ניתנים לצרכים פנימיים של חברות מקבוצת החברות עליה נמנה מנהל הקרן, וביניהן מנהל הקרן.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.