5118112   פסגות (4D) ארה"ב Index Plusי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

החשיפה למניות הנכללות במדדי ארה"ב כפי שמתוארת במדיניות לתאריך 27.4.16 היא 90.6%

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​4D=עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.
****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
* לדוגמא: חשיפה של הקרן למניות הנכללות במדדי ארה"ב, שתיווצר באמצעות פעילות בחוזים עתידיים ובאופציות על מדדי המניות האמורות, בשיעור של 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובנוסף גם חשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שתיווצר באמצעות החזקה באגרות החוב האמורות, בשיעור של 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

1.  "דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב הנסחרות מחוץ לישראל המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.

"דירוג" - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לגבי אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינת ישראל- AAA. לא דורגה אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינה על ידי חברה מדרגת – הדירוג בו דורגה על ידי חברה מדרגת המדינה שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה מדינה כאמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

2. "מדדי ארה"ב"- מדדי מניות הנסחרות בארה"ב
3.  "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. מדיניות ההשקעות שלעיל הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​4D=עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.
****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
* לדוגמא: חשיפה של הקרן למניות הנכללות במדדי ארה"ב, שתיווצר באמצעות פעילות בחוזים עתידיים ובאופציות על מדדי המניות האמורות, בשיעור של 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובנוסף גם חשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שתיווצר באמצעות החזקה באגרות החוב האמורות, בשיעור של 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

1.  "דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב הנסחרות מחוץ לישראל המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.

"דירוג" - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לגבי אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינת ישראל- AAA. לא דורגה אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינה על ידי חברה מדרגת – הדירוג בו דורגה על ידי חברה מדרגת המדינה שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה מדינה כאמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

2. "מדדי ארה"ב"- מדדי מניות הנסחרות בארה"ב
3.  "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. מדיניות ההשקעות שלעיל הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.