5118070   פסגות (1A) תל בונד מאגר מנוהלת

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
1A=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).

1. אג"ח שאינן בדירוג השקעה-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות השהשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה
2. "מדד תל בונד מאגר" - מדד תל בונד מאגר, כפי שיפורסם על ידי הבורסה.
"הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
3. "אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל מועד פדיונן" - אגרות חוב קונצרניות שנכללו במדד תל בונד מאגר עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל המועד שנקבע לפדיונן הסופי.
"אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל ירידת דירוגן" - אגרות חוב קונצרניות שנכללו במדד תל בונד מאגר עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל ירידת דירוגן.
4. "מנגנון חכם" – עסקות באגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:
(1) אגרות חוב קונצרניות שלהערכת מנהל הקרן צפויות להיכלל על ידי הבורסה במדד תל בונד מאגר, בעדכון הקרוב של המדד האמור.
(2) אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל מועד פדיונן.
(3) אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל ירידת דירוגן.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.