5117973   פסגות (4A) אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

 

החשיפה למניות הנכללות במדדי אירופה כפי שמתוארת במדיניות לתאריך 27.4.16 היא 103.01%

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
 4B=עד 120% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.
* לדוגמא: חשיפה של הקרן למניות הנכללות במדדי אירופה, שתיווצר באמצעות פעילות בחוזים עתידיים ובאופציות על מדדי המניות האמורות, בשיעור של 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובנוסף גם חשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שתיווצר באמצעות החזקה באגרות החוב האמורות, בשיעור של 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

1."מדדי אירופה"- מדדי מניות הנסחרות באירופה
2. אג"ח שאינן בדירוג השקעה-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות השהשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.