5116892   פסגות (4B) ת"א MID CAPי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
 4B=עד 120% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.


1. קרן זו לא תהיה חשופה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בשיעור העולה על 120% (בערך מוחלט). "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
2. "שווי שוק של חברה" - הכמות הרשומה למסחר של מניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור.
3. "מועדי הבדיקה" –  18.3.13 (יום בו שונה שם הקרן ל: פסגות (4B) ת"א MID CAP ומדיניות ההשקעות שלה שונתה בהתאם) וכן יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל אחד מהחודשים מאי ונובמבר בכל שנה קלנדרית

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.