5115647   פסגות (‏‎0D‎‏) אג"ח מדורג – נקובה $

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

​מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​0D=ללא חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

$ יחידות הקרן ומחירן נקובים ב- $ ארה"ב.

1. בתאריך 28.12.15 בקרן שינתה שם ומדיניות באופן מהותי. לשעבר פסגות (0D) ניהול נזילות - נקובה $.

2. אך ראו את העיקרון הכללי להשקעה המתייחס לחשיפה לאג"ח זרות נקובות בדולר ארה"ב, המתפרסם על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, כמפורט להלן.
"הבנק הבינלאומי" - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
"האתר" - אתר האינטרנט של הבנק הבינלאומי (www.fibi.co.il).
"הפרסומים" - המלצות מחלקת המחקר של הבנק הבינלאומי, המתפרסמות מעת לעת באתר, בדבר שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעה שונים ובדבר עקרונות כלליים להשקעה הקשורים לתיק (כהגדרתו להלן).^
"התיק" - "תיק מרכיב נזילות דולרי", הכולל שעור השקעה מומלץ באפיק השקעה ועקרונות כלליים להשקעה (כהגדרתם להלן) המוצע בפרסומים. (פרטים בדבר הרכב התיק כפי שהוא מפורסם באתר במועד עריכת דוח זה (13.12.15), מובאים להלן).
"אפיק" - אפיק ההשקעה הכלול בתיק, המפורט להלן, המורכב מסוגי נכסים שמנהל הקרן כולל בו, וזאת כמפורט להלן: Fixed Income - באפיק זה נכללים הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב הנסחרות בחו"ל, מזומנים ופקדונות לזמן קצוב.
"שעור האפיק" - שעור השקעה באפיק, כפי שייכלל מעת לעת בתיק.
"שעור האפיק המזערי" - שעור האפיק, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בניכוי 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
"שעור האפיק המרבי" - שעור האפיק, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בתוספת 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
"עקרונות כלליים להשקעה" – העקרונות הכלליים להשקעה, שיכללו מעת לעת בפרסומים באתר לגבי התיק. (פרטים בדבר העקרונות הכלליים להשקעה, כפי שהם מפורסמים באתר במועד עריכת דוח זה (13.12.15), מובאים להלן).

3. "דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המופיע בתשקיף הקרן שבתוקף באתר המגנא www.magna.isa.gov.il . היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.
"ממוצע A" - דירוג ממוצע שהינו A פלוס, או A או A מינוס, או דירוג מקביל להם.

"דירוג" –
- לגבי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב - AAA.
- לגבי אגרת חוב קונצרנית - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת בינלאומית. דורגה אגרת החוב על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת - הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.
- לגבי תעודת סל על מדד אגרות חוב ולגבי ETF על מדד אגרות חוב - הדירוג הנמוך ביותר בו דרגה חברה מדרגת בינלאומית אגרת חוב הנכללת במדד האמור. דורגה אגרת חוב הנכללת במדד האמור על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת - הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לא דורגה אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינה (לרבות מדינת ישראל) הנכללת במדד האמור על ידי חברה מדרגת בינלאומית - הדירוג בו דורגה על ידי חברה מדרגת בינלאומית המדינה שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה המדינה האמורה על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.
-לגבי אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינה (לרבות מדינת ישראל) - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת בינלאומית. דורגה אגרת החוב על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת - הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לא דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת בינלאומית - הדירוג בו דורגה על ידי חברה מדרגת בינלאומית המדינה שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה המדינה האמורה על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת - הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

4. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. 
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

5. (1) היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס לדירוג מינימלי3 של אגרות חוב המוחזקות בקרן, הרי שאם ירד דירוגן של אגרות חוב המוחזקות בקרן מתחת לדירוג המינימלי ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות בדרישת הדירוג המינימלי שהייתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, בהתקיים התנאים הבאים: (א) אם ניתן למוכרן בבורסה או בשוק מוסדר - יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך להחזיקן בקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר שירד דירוגן מתחת לדירוג המינימלי. (ב) אם לא ניתן למוכרן בבורסה או בשוק מוסדר - יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך להחזיקן בקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן מיום שניתן יהיה למוכרן בבורסה או בשוק מוסדר. (2) היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס לדירוג הממוצע של כלל נכסי הקרן, הרי שהדירוג הממוצע האמור יחושב כדלקמן: "דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים (כהגדרת "דירוג" להלן) של כלל נכסי הקרן בהתאם לסולם הדירוגים המפורט להלן. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם- הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו. (3) היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למשך החיים הממוצע המירבי של איגרות חוב מסדרה מסויימת המוחזקות בקרן, הרי שאם עלה משך החיים הממוצע של אגרות החוב המוחזקות בקרן מעל המח"מ המירבי ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות בדרישת המח"מ המירבי שהיתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר שעלה משך החיים הממוצע שלהן מעל המח"מ המירבי.| מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת באפיק, בשעור האפיק ובעקרונות הכלליים להשקעה, כפי שיפורסמו באתר מעת לעת, וזאת עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.

6.  כהגדרתם בדו"ח מיום 23.12.15

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​0D=ללא חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

$ יחידות הקרן ומחירן נקובים ב- $ ארה"ב.

1. בתאריך 28.12.15 בקרן שינתה שם ומדיניות באופן מהותי. לשעבר פסגות (0D) ניהול נזילות - נקובה $.

2. אך ראו את העיקרון הכללי להשקעה המתייחס לחשיפה לאג"ח זרות נקובות בדולר ארה"ב, המתפרסם על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, כמפורט להלן.
"הבנק הבינלאומי" - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
"האתר" - אתר האינטרנט של הבנק הבינלאומי (www.fibi.co.il).
"הפרסומים" - המלצות מחלקת המחקר של הבנק הבינלאומי, המתפרסמות מעת לעת באתר, בדבר שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעה שונים ובדבר עקרונות כלליים להשקעה הקשורים לתיק (כהגדרתו להלן).^
"התיק" - "תיק מרכיב נזילות דולרי", הכולל שעור השקעה מומלץ באפיק השקעה ועקרונות כלליים להשקעה (כהגדרתם להלן) המוצע בפרסומים. (פרטים בדבר הרכב התיק כפי שהוא מפורסם באתר במועד עריכת דוח זה (13.12.15), מובאים להלן).
"אפיק" - אפיק ההשקעה הכלול בתיק, המפורט להלן, המורכב מסוגי נכסים שמנהל הקרן כולל בו, וזאת כמפורט להלן: Fixed Income - באפיק זה נכללים הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב הנסחרות בחו"ל, מזומנים ופקדונות לזמן קצוב.
"שעור האפיק" - שעור השקעה באפיק, כפי שייכלל מעת לעת בתיק.
"שעור האפיק המזערי" - שעור האפיק, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בניכוי 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
"שעור האפיק המרבי" - שעור האפיק, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בתוספת 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
"עקרונות כלליים להשקעה" – העקרונות הכלליים להשקעה, שיכללו מעת לעת בפרסומים באתר לגבי התיק. (פרטים בדבר העקרונות הכלליים להשקעה, כפי שהם מפורסמים באתר במועד עריכת דוח זה (13.12.15), מובאים להלן).

3. "דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המופיע בתשקיף הקרן שבתוקף באתר המגנא www.magna.isa.gov.il . היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.
"ממוצע A" - דירוג ממוצע שהינו A פלוס, או A או A מינוס, או דירוג מקביל להם.

"דירוג" –
- לגבי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב - AAA.
- לגבי אגרת חוב קונצרנית - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת בינלאומית. דורגה אגרת החוב על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת - הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.
- לגבי תעודת סל על מדד אגרות חוב ולגבי ETF על מדד אגרות חוב - הדירוג הנמוך ביותר בו דרגה חברה מדרגת בינלאומית אגרת חוב הנכללת במדד האמור. דורגה אגרת חוב הנכללת במדד האמור על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת - הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לא דורגה אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינה (לרבות מדינת ישראל) הנכללת במדד האמור על ידי חברה מדרגת בינלאומית - הדירוג בו דורגה על ידי חברה מדרגת בינלאומית המדינה שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה המדינה האמורה על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.
-לגבי אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינה (לרבות מדינת ישראל) - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת בינלאומית. דורגה אגרת החוב על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת - הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לא דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת בינלאומית - הדירוג בו דורגה על ידי חברה מדרגת בינלאומית המדינה שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה המדינה האמורה על ידי יותר מחברה מדרגת בינלאומית אחת - הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

4. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. 
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

5. (1) היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס לדירוג מינימלי3 של אגרות חוב המוחזקות בקרן, הרי שאם ירד דירוגן של אגרות חוב המוחזקות בקרן מתחת לדירוג המינימלי ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות בדרישת הדירוג המינימלי שהייתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, בהתקיים התנאים הבאים: (א) אם ניתן למוכרן בבורסה או בשוק מוסדר - יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך להחזיקן בקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר שירד דירוגן מתחת לדירוג המינימלי. (ב) אם לא ניתן למוכרן בבורסה או בשוק מוסדר - יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך להחזיקן בקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן מיום שניתן יהיה למוכרן בבורסה או בשוק מוסדר. (2) היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס לדירוג הממוצע של כלל נכסי הקרן, הרי שהדירוג הממוצע האמור יחושב כדלקמן: "דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים (כהגדרת "דירוג" להלן) של כלל נכסי הקרן בהתאם לסולם הדירוגים המפורט להלן. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם- הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו. (3) היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למשך החיים הממוצע המירבי של איגרות חוב מסדרה מסויימת המוחזקות בקרן, הרי שאם עלה משך החיים הממוצע של אגרות החוב המוחזקות בקרן מעל המח"מ המירבי ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות בדרישת המח"מ המירבי שהיתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר שעלה משך החיים הממוצע שלהן מעל המח"מ המירבי.| מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת באפיק, בשעור האפיק ובעקרונות הכלליים להשקעה, כפי שיפורסמו באתר מעת לעת, וזאת עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.

6.  כהגדרתם בדו"ח מיום 23.12.15


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.