5114889   פסגות דינמית (1B)(!) אג"ח + 10%

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.
1B=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.
1. "אפיק אג"ח" - כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן:
"אג"ח מדינת ישראל" - אגרות חוב (לרבות מלוות ממשלתיים) שהונפקו על ידי מדינת ישראל;
"אג"ח קונצרניות (למעט המרה) ישראל" - אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל שאינן ניתנות להמרה למניות;
"אג"ח קונצרניות (למעט המרה) חו"ל" - אגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל שאינן ניתנות להמרה למניות;
"אג"ח מדינות חו"ל" - אגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל שהונפקו על ידי מדינות שאינן מדינת ישראל;
"אג"ח להמרה" - אגרות חוב הניתנות להמרה למניות;
"מוצרי מדדי אג"ח" - תעודות סל ו/או תעודות בחסר שנכס הבסיס שלהן הוא מדד אגרות חוב;
2. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.
1B=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.
1. "אפיק אג"ח" - כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן:
"אג"ח מדינת ישראל" - אגרות חוב (לרבות מלוות ממשלתיים) שהונפקו על ידי מדינת ישראל;
"אג"ח קונצרניות (למעט המרה) ישראל" - אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל שאינן ניתנות להמרה למניות;
"אג"ח קונצרניות (למעט המרה) חו"ל" - אגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל שאינן ניתנות להמרה למניות;
"אג"ח מדינות חו"ל" - אגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל שהונפקו על ידי מדינות שאינן מדינת ישראל;
"אג"ח להמרה" - אגרות חוב הניתנות להמרה למניות;
"מוצרי מדדי אג"ח" - תעודות סל ו/או תעודות בחסר שנכס הבסיס שלהן הוא מדד אגרות חוב;
2. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. 


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.