5114582   פסגות (2A) מגמת ריבית 20/80

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
1A=עד 10% חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
 קרן נאמנות פטורה.

1. "אג"ח שקליות"- אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח, תעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח ותעודות פקדון לא צמודות נקובות בש"ח (להלן ביחד: "אג"ח שקליות").

2. "נכסים שקליים" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אג"ח שקליות, מזומנים בש"ח ופיקדונות בש"ח לזמן קצוב.

3. אג"ח שאינן בדירוג השקעה -  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB- BBB (מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.