5114228   פסגות (0A)(!) אג"ח רכיב בטוחה-דירוג פנימי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.

0A=ללא חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערך המוחלט).
(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)
1. "אג"ח רכיב בטוחה" –
(א) אגרות חוב קונצרניות, שסכום הקרן שלהן מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה.
(ב) אגרות חוב קונצרניות כאמור בסעיף (א) לעיל, אשר חדלו להיות מגובות בבטוחה, וזאת במשך תקופה של עשרה ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו פורסם לציבור דוח בענין זה
2. "אג"ח דירוג פנימי" –  אגרות חוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:
(א) אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג פנימי (כהגדרתו להלן) B4 או בדירוג פנימי גבוה ממנו.
(ב) אגרות חוב קונצרניות כאמור בסעיף (א) לעיל, אשר דירוגן ירד מתחת לדירוג פנימי B4 לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ירידת דירוגן.
"דירוג פנימי" – דירוג אגרות חוב קונצרניות המבוצע על ידי מחלקת מחקר BUY SIDE של פסגות בית השקעות בע"מ- מחלקת מחקר Buy Side של פסגות בית השקעות בע"מ עוסקת, בין היתר, במתן שירותי מחקר (אנליזה) שוטפים של אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. שירותי המחקר ניתנים לצרכים פנימיים של חברות מקבוצת החברות עליה נמנה מנהל הקרן, וביניהן מנהל הקרן.
 מובהר בזה, כי :
(א) דירוג פנימי B4 הינו דירוג המקביל לדירוגים BBB מינוס, BBB ו-BBB פלוס בסולם הדירוג של חברת הדירוג מעלות.
(ב) אין הכרח כי אגרת חוב המדורגת בדירוג פנימי B4 תהיה מדורגת, אם בכלל, בדירוג מקביל לו בסולם הדירוג של חברה מדרגת וכן אין הכרח כי אגרת חוב המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB מינוס BBB ו-BBB פלוס או דירוג המקביל להם תהיה מדורגת, אם בכלל, בדירוג פנימי B4.
3. "בטוחה" – לפחות אחת מהבטוחות הבאות:
(א) שעבוד ראשון בדרגה על לפחות אחד מהנכסים הבאים: (1) נכס נדל"ן. (2) נכס מטלטלין. (3) מניות של חברה פעילה. (4) ניירות ערך הנסחרים בבורסה ו/או בשוק מוסדר (5) פקדון בבנק.  (6) חשבון בנק (7) זכויות. (8) רווחי פרויקט.
(ב) ערבות בנקאית
(ג) ערבות מדינה
4. אג"ח שאינן בדירוג השקעה-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. 

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

קרן נאמנות פטורה.


0A=ללא חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערך המוחלט).

(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)

1. "אג"ח רכיב בטוחה" –

(א) אגרות חוב קונצרניות, שסכום הקרן שלהן מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה.

(ב) אגרות חוב קונצרניות כאמור בסעיף (א) לעיל, אשר חדלו להיות מגובות בבטוחה, וזאת במשך תקופה של עשרה ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו פורסם לציבור דוח בענין זה

2. "אג"ח דירוג פנימי" –  אגרות חוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(א) אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג פנימי (כהגדרתו להלן) B4 או בדירוג פנימי גבוה ממנו.

(ב) אגרות חוב קונצרניות כאמור בסעיף (א) לעיל, אשר דירוגן ירד מתחת לדירוג פנימי B4 לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ירידת דירוגן.

"דירוג פנימי" – דירוג אגרות חוב קונצרניות המבוצע על ידי מחלקת מחקר BUY SIDE של פסגות בית השקעות בע"מ- מחלקת מחקר Buy Side של פסגות בית השקעות בע"מ עוסקת, בין היתר, במתן שירותי מחקר (אנליזה) שוטפים של אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. שירותי המחקר ניתנים לצרכים פנימיים של חברות מקבוצת החברות עליה נמנה מנהל הקרן, וביניהן מנהל הקרן.

 מובהר בזה, כי :

(א) דירוג פנימי B4 הינו דירוג המקביל לדירוגים BBB מינוס, BBB ו-BBB פלוס בסולם הדירוג של חברת הדירוג מעלות.

(ב) אין הכרח כי אגרת חוב המדורגת בדירוג פנימי B4 תהיה מדורגת, אם בכלל, בדירוג מקביל לו בסולם הדירוג של חברה מדרגת וכן אין הכרח כי אגרת חוב המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB מינוס BBB ו-BBB פלוס או דירוג המקביל להם תהיה מדורגת, אם בכלל, בדירוג פנימי B4.

3. "בטוחה" – לפחות אחת מהבטוחות הבאות:

(א) שעבוד ראשון בדרגה על לפחות אחד מהנכסים הבאים: (1) נכס נדל"ן. (2) נכס מטלטלין. (3) מניות של חברה פעילה. (4) ניירות ערך הנסחרים בבורסה ו/או בשוק מוסדר (5) פקדון בבנק.  (6) חשבון בנק (7) זכויות. (8) רווחי פרויקט.

(ב) ערבות בנקאית

(ג) ערבות מדינה

4. אג"ח שאינן בדירוג השקעה-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. 


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.