5113287   פסגות (0A) שכבות אג"ח ללא מניות

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.
0A=ללא חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
1. "אג"ח מדינה" - אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל.
2. "אג"ח בנקים" – אגרות חוב שהונפקו על ידי תאגיד המסווג ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בענף בנקים.
3. א. "אג"ח AA ומעלה" - אגרות חוב  המפורטות להלן, כולן או חלקן : א.קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA- או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו. ב. אגרות חוב כאמור להגדרה בסעיף א' אשר דירוגן ירד מתחת ל- AA- לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן, לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.
4. א. "אג"ח מדורג" – אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB- או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו. ב.אגרות חוב כאמור להגדרה בסעיף א' אשר דירוגן ירד מתחת ל- BBB- לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן, לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.
5.א. "אג"ח חו"ל מדורג" – אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB- או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו, הנסחרות מחוץ לישראל.ב. אגרות חוב כאמור להגדרה בסעיף א' אשר דירוגן ירד מתחת ל - BBB- לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן, לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.
6. אג"ח תל בונד" - אגרות חוב קונצרניות, הנכללות במדדי התל בונד, כפי שיתפרסמו על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
7. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –   אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f