5112107   פסגות (2A) מדינה ומניות

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
1A= עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
קרן נאמנות פטורה

1. בתאריך 23.2.16 בקרן שינתה שם ומדיניות באופן מהותי.

2. "נכסי חיסכון" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:
(1) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל.
(2) אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA, או בדירוג מקביל לו (להלן: "דירוג AA"), או בדירוג גבוה ממנו, לרבות אגרות חוב לא מדורגות שהונפקו על ידי מדינת חוץ, המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג AA  או בדירוג גבוה ממנו.
(3) אגרות חוב כאמור בס"ק (2) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן או דירוג המדינה שהנפיקה אותן,  ירד מתחת לדירוג AA לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.
(4) מזומנים ופקדונות לזמן קצוב.

3. אג"ח שאינן בדירוג השקעה- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
1A= עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
קרן נאמנות פטורה

1. בתאריך 23.2.16 בקרן שינתה שם ומדיניות באופן מהותי.

2. "נכסי חיסכון" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:
(1) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל.
(2) אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA, או בדירוג מקביל לו (להלן: "דירוג AA"), או בדירוג גבוה ממנו, לרבות אגרות חוב לא מדורגות שהונפקו על ידי מדינת חוץ, המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג AA  או בדירוג גבוה ממנו.
(3) אגרות חוב כאמור בס"ק (2) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן או דירוג המדינה שהנפיקה אותן,  ירד מתחת לדירוג AA לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן.
(4) מזומנים ופקדונות לזמן קצוב.

3. אג"ח שאינן בדירוג השקעה- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.