5111984   פסגות (0A)(!) אג"ח בתשואה גבוהה הגנתי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.
**מחירי היחידה והפדיון של הקרן ליום 31.12.13 תוקנו בהתאם לדיווח המנהל מיום 2.1.14 שפורסם באתר המגנא. התשואה לשנת 2013 ולתקופה מתחילת שנת 2014 חושבה על בסיס המחיר המתוקן.
0A=ללא חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.
"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" - גרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. מדיניות ההשקעות שלעיל הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף. נוסח זה אינו זהה במלואו לנוסח המופיע בדיווח הפומבי/תשקיף הקרן האחרון שפורסם וזאת בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך ביחס למועדי הדיווחים והמודעות לעניין זה. דיווח מעודכן בנושא יפורסם בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך.

1. "אג"ח בתשואה גבוהה" – אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:
(1) אגרות חוב קונצרניות שאינן מדורגות על ידי חברה מדרגת, ואגרות חוב קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג אשר אינו דירוג השקעה.
(2) אגרות חוב כאמור בס"ק (1) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן שונה לדירוג השקעה, לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר שינוי דירוגן.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.
f