5111893   פסגות (0B) מד"פ מדורג

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
0B=ללא חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

1. "דירוג פנימי" – דירוג אגרות חוב קונצרניות המבוצע על ידי מחלקת המחקר*

מחלקת מחקר BUYSIDE של פסגות בית השקעות בע"מ עוסקת, בין היתר, במתן שירותי מחקר (אנליזה) שוטפים של אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. שירותי המחקר ניתנים לצרכים פנימיים של חברות מקבוצת החברות עליה נמנה מנהל הקרן, וביניהן מנהל הקרן
2."מד"פ מדורג" – אגרות חוב קונצרניות המפורטות להלן, כולן או חלקן:
(1) אגרות חוב קונצרניות המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (מד"פ), המדורגות בדירוג פנימי B4 או בדירוג פנימי גבוה ממנו.
(2) אגרות חוב קונצרניות כאמור מטה בסעיף א, אשר דירוגן הפנימי ירד מתחת ל-B4 לאחר שהקרן הייתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ירידת דירוגן.
מובהר בזה, כי:
א. דירוג פנימי B4 הינו דירוג המקביל לדירוגים BBB מינוס BBB ו-BBB פלוס בסולם הדירוג של חברת הדירוג מעלות.
ב. אין הכרח כי אגרת חוב המדורגת בדירוג פנימי B4 תהיה מדורגת, אם בכלל, בדירוג מקביל לו בסולם הדירוג של חברה מדרגת וכן אין הכרח כי אגרת חוב המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB מינוס BBB ו-BBB פלוס או דירוג המקביל להם תהיה מדורגת, אם בכלל, בדירוג פנימי B4.
3. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס)  או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
0B=ללא חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

1.  "דירוג פנימי" – דירוג אגרות חוב קונצרניות המבוצע על ידי מחלקת המחקר*

מחלקת מחקר BUYSIDE של פסגות בית השקעות בע"מ עוסקת, בין היתר, במתן שירותי מחקר (אנליזה) שוטפים של אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. שירותי המחקר ניתנים לצרכים פנימיים של חברות מקבוצת החברות עליה נמנה מנהל הקרן, וביניהן מנהל הקרן
2."מד"פ מדורג" – אגרות חוב קונצרניות המפורטות להלן, כולן או חלקן:
(1) אגרות חוב קונצרניות המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (מד"פ), המדורגות בדירוג פנימי B4 או בדירוג פנימי גבוה ממנו.
(2) אגרות חוב קונצרניות כאמור מטה בסעיף א, אשר דירוגן הפנימי ירד מתחת ל-B4 לאחר שהקרן הייתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ירידת דירוגן.
מובהר בזה, כי:
א. דירוג פנימי B4 הינו דירוג המקביל לדירוגים BBB מינוס BBB ו-BBB פלוס בסולם הדירוג של חברת הדירוג מעלות.
ב. אין הכרח כי אגרת חוב המדורגת בדירוג פנימי B4 תהיה מדורגת, אם בכלל, בדירוג מקביל לו בסולם הדירוג של חברה מדרגת וכן אין הכרח כי אגרת חוב המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB מינוס BBB ו-BBB פלוס או דירוג המקביל להם תהיה מדורגת, אם בכלל, בדירוג פנימי B4.
3. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס)  או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.