5111604   פסגות (1A) אקטיבית 10/90

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

1A=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).

1. "מנגנון חכם" – עסקות באגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(1) אגרות חוב קונצרניות שלהערכת מנהל הקרן צפויות להיכלל על ידי הבורסה במדד תל בונד מאגר, בעדכון הקרוב של מדד תל בונד מאגר;

(2) אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל מועד פדיונן.

(3) אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל ירידת דירוגן.

2.  "הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

"מדד תל בונד מאגר" –מדד תל בונד מאגר, כפי שמתפרסם על ידי הבורסה.

"מד"פ מאגר" - אגרות חוב הנכללות במדד תל בונד מאגר, שהינן מד"פ מדורג.

"אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל מועד פדיונן" - אגרות חוב קונצרניות שנכללו במדד תל בונד מאגר עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל המועד שנקבע לפדיונן הסופי.

"אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל ירידת דירוגן" - אגרות חוב קונצרניות שנכללו במדד תל בונד מאגר עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל ירידת דירוגן.

."מד"פ מדורג" –  אגרות חוב קונצרניות המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(1) אגרות חוב קונצרניות המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (מד"פ), המדורגות בדירוג פנימי B4 או בדירוג פנימי גבוה ממנו.

(2) אגרות חוב קונצרניות כאמור בס"ק (1) לסעיף זה לעיל, אשר דירוגן הפנימי ירד מתחת ל- B4 לאחר שהקרן הייתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ירידת דירוגן.

3. אג"ח שאינן בדירוג השקעה - אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. 

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

4. "דירוג" -

לגבי אגרת חוב קונצרנית - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

- לגבי תעודת סל על מדד אגרות חוב קונצרניות – הדירוג הנמוך ביותר בו דרגה חברה מדרגת אגרת חוב הנכללת במדד האמור. דורגה אגרת חוב הנכללת במדד האמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

- לגבי אגרת חוב, לרבות מלווה, שהונפקו על ידי מדינת ישראל, וכן תעודת סל על מדד אגרות חוב כאמור: AAA.

"דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המופיע בתשקיף הקרן שבתוקף באתר המגנא www.magna.isa.gov.il . היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

1A=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).

1. "מנגנון חכם" – עסקות באגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(1) אגרות חוב קונצרניות שלהערכת מנהל הקרן צפויות להיכלל על ידי הבורסה במדד תל בונד מאגר, בעדכון הקרוב של מדד תל בונד מאגר;

(2) אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל מועד פדיונן.

(3) אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל ירידת דירוגן.

2.  "הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

"מדד תל בונד מאגר" –מדד תל בונד מאגר, כפי שמתפרסם על ידי הבורסה.

"מד"פ מאגר" - אגרות חוב הנכללות במדד תל בונד מאגר, שהינן מד"פ מדורג.

"אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל מועד פדיונן" - אגרות חוב קונצרניות שנכללו במדד תל בונד מאגר עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל המועד שנקבע לפדיונן הסופי.

"אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד מאגר בשל ירידת דירוגן" - אגרות חוב קונצרניות שנכללו במדד תל בונד מאגר עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל ירידת דירוגן.

."מד"פ מדורג" –  אגרות חוב קונצרניות המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(1) אגרות חוב קונצרניות המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (מד"פ), המדורגות בדירוג פנימי B4 או בדירוג פנימי גבוה ממנו.

(2) אגרות חוב קונצרניות כאמור בס"ק (1) לסעיף זה לעיל, אשר דירוגן הפנימי ירד מתחת ל- B4 לאחר שהקרן הייתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ירידת דירוגן.

3. אג"ח שאינן בדירוג השקעה - אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. 

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

4. "דירוג" -

לגבי אגרת חוב קונצרנית - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

- לגבי תעודת סל על מדד אגרות חוב קונצרניות – הדירוג הנמוך ביותר בו דרגה חברה מדרגת אגרת חוב הנכללת במדד האמור. דורגה אגרת חוב הנכללת במדד האמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

- לגבי אגרת חוב, לרבות מלווה, שהונפקו על ידי מדינת ישראל, וכן תעודת סל על מדד אגרות חוב כאמור: AAA.

"דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המופיע בתשקיף הקרן שבתוקף באתר המגנא www.magna.isa.gov.il . היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.