5111406   פסגות (4D) מניות פלוס

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

4D=עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

&הקרן חייבת במס

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

1. "מניות נדל"ן חו"ל" – המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: מניות הנסחרות מחוץ לישראל, שהונפקו על ידי תאגידים המסווגים על ידי סוכנות בלומברג (Bloomberg L.P) בלפחות אחד מתתי הענפים המפורטים להלן: מניות ריט (REIT), מניות שירותים ותפעול נדל"ן (Real Estate Operations & Services), מניות קבלני בתים (Home Builders), מניות שיפוצי בתים (Home Improvement), מניות שירותי הנדסה ובינוי (Engineering & Construction Services) ומניות ספקי משכנתאות (Mortgage Lenders). 

2. אג"ח שאינן בדירוג השקעה - אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.