5111224   פסגות (00) קונצרני שקלי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

00=ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח

1. "קונצרני שקלי" –  כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן האמורה בדוח מיום 9.12.14 (אסמכתא: 2014-03-218265), דהיינו: אגרות חוב קונצרניות לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות תעודות חוב ותעודות פקדון כאמור. 

2. "נכסים שקליים" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מלוות ממשלתיים, תעודות חוב ותעודות פקדון כאמור, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.

3."מנגנון חכם" – עסקות באגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:
(1) קונצרני שקלי שלהערכת מנהל הקרן צפויות להכלל על ידי הבורסה בלפחות אחד ממדדי קונצרני שקלי, בעדכון הקרוב של המדד האמור.
(2) קונצרני שקלי שנגרעו ממדדי קונצרני שקלי בשל מועד פדיונן.
(3) קונצרני שקלי שנגרעו ממדדי קונצרני שקלי בשל ירידת דירוגן.

4. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –   אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לתנאים שנקבעו בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

00=ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח

1. "קונצרני שקלי" –  כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן האמורה בדוח מיום 9.12.14 (אסמכתא: 2014-03-218265), דהיינו: אגרות חוב קונצרניות לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות תעודות חוב ותעודות פקדון כאמור. 

2. "נכסים שקליים" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מלוות ממשלתיים, תעודות חוב ותעודות פקדון כאמור, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.

3."מנגנון חכם" – עסקות באגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(1) קונצרני שקלי שלהערכת מנהל הקרן צפויות להכלל על ידי הבורסה בלפחות אחד ממדדי קונצרני שקלי, בעדכון הקרוב של המדד האמור.

(2) קונצרני שקלי שנגרעו ממדדי קונצרני שקלי בשל מועד פדיונן.

(3) קונצרני שקלי שנגרעו ממדדי קונצרני שקלי בשל ירידת דירוגן.

4. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –   אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לתנאים שנקבעו בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.