5110424   פסגות (2C) אג"ח משולבת + 15%

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
0B=ללא חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)
1. 
"אפיק אג"ח" - כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: (א) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל; (ב) אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל; (ג) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינות חוץ; (ד) אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בחו"ל.

2. "אפיק" - כל אחד מאפיקי ההשקעה הכלולים בתיק ההשקעות, המפורטים להלן, המורכב מסוגי נכסים שמנהל הקרן כולל בו, וזאת כמפורט להלן:
מניות בארץ - באפיק זה נכללים מניות, לרבות סחורות, הנסחרות בישראל.
מניות בחו"ל - באפיק זה נכללים מניות, לרבות סחורות, הנסחרות מחוץ לישראל.
מדד/מט"ח- באפיק זה נכללים הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב צמודות/נסחרות מט"ח, תעודות פקדון צמודות מט"ח, מזומנים במט"ח, פקדונות במט"ח לזמן קצוב ואגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן.
לא צמוד- באפיק זה נכללים הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות, מק"מ, תעודות פקדון שקליות, מזומנים בש"ח ופקדונות שקליים לזמן קצוב.
"שעור האפיק" -  שעור השקעה בכל אפיק, כפי שיכלל מעת לעת בתיק ההשקעות.
"שעור מזערי" -  שעור האפיק, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בניכוי 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
"שעור מרבי" -  שעור האפיק, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בתוספת 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3.  מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות המומלץ, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי כאמור בפרסום באתר.
"האתר" -  אתר האינטרנט של בנק מזרחי www.mizrahi-tefahot.co.il
4. "דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב הנסחרות מחוץ לישראל המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.

"דירוג" - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לגבי אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינת ישראל- AAA. לא דורגה אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינה על ידי חברה מדרגת – הדירוג בו דורגה על ידי חברה מדרגת המדינה שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה מדינה כאמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

5. אג"ח שאינן בדירוג השקעה - אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

0B=ללא חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)

1. "אפיק אג"ח" - כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: (א) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל; (ב) אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל; (ג) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינות חוץ; (ד) אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בחו"ל.

2. "אפיק" - כל אחד מאפיקי ההשקעה הכלולים בתיק ההשקעות, המפורטים להלן, המורכב מסוגי נכסים שמנהל הקרן כולל בו, וזאת כמפורט להלן:

מניות בארץ - באפיק זה נכללים מניות, לרבות סחורות, הנסחרות בישראל.

מניות בחו"ל - באפיק זה נכללים מניות, לרבות סחורות, הנסחרות מחוץ לישראל.

מדד/מט"ח- באפיק זה נכללים הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב צמודות/נסחרות מט"ח, תעודות פקדון צמודות מט"ח, מזומנים במט"ח, פקדונות במט"ח לזמן קצוב ואגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן.

לא צמוד- באפיק זה נכללים הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות, מק"מ, תעודות פקדון שקליות, מזומנים בש"ח ופקדונות שקליים לזמן קצוב.

"שעור האפיק" -  שעור השקעה בכל אפיק, כפי שיכלל מעת לעת בתיק ההשקעות.

"שעור מזערי" -  שעור האפיק, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בניכוי 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

"שעור מרבי" -  שעור האפיק, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בתוספת 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3.  מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות המומלץ, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי כאמור בפרסום באתר.

"האתר" -  אתר האינטרנט של בנק מזרחי www.mizrahi-tefahot.co.il

4. "דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב הנסחרות מחוץ לישראל המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.

"דירוג" - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לגבי אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינת ישראל- AAA. לא דורגה אגרת חוב שהונפקה על ידי מדינה על ידי חברה מדרגת – הדירוג בו דורגה על ידי חברה מדרגת המדינה שהנפיקה את אגרת החוב. דורגה מדינה כאמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

5. אג"ח שאינן בדירוג השקעה - אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.