5110184   פסגות (4D) ארה"ב ממוקדת

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
​4D=עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)
1. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
2. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח: א) ששיעור השכר השנתי שיקבל בפועל מנהל הקרן בקרן יהיה נמוך מממוצע שיעורי השכר השנתי שיקבלו בפועל מנהלי הקרנות בכל הקרנות שיסווגו בקטגוריה, במשך כל התקופה שבין שני מועדים קובעים. ב) ששיעור  השכר השנתי שיקבל בפועל מנהל הקרן בקרן יהיה נמוך משיעורי השכר השנתי שיקבלו בפועל מנהלי הקרנות ברוב הקרנות שיסווגו בקטגוריה
3. מניות ארה"ב" - מניות הנסחרות בארה"ב ו/או מניות שהונפקו על ידי חברות שהתאגדו בארה"ב, הנסחרות מחוץ לארה"ב.
"מוצרי מדדים" - אופציות על מדדי מניות ארה"ב ו/או חוזים עתידיים על מדדי מניות ארה"ב ו/או ETF על מדדי מניות ארה"ב ו/או תעודות סל על מדדי מניות ארה"ב.
4. "אפיק מניות ארה"ב" – כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: 
 א. מניות Large Cap;
 ב. מניות Mid Cap ;
 ג. מניות Small Cap;
 ד. מניות Micro Cap.
"מניות Large Cap" – מניות ארה"ב ששווי השוק של החברה שהנפיקה אותן עולה על 10 מיליארד דולר של ארה"ב.
"מניות Mid Cap" – מניות ארה"ב ששווי השוק של החברה שהנפיקה אינו נמוך מ- 2 מיליארד דולר של ארה"ב ואינו עולה על 10 מיליארד דולר של ארה"ב.
"מניות Small Cap" – מניות ארה"ב ששווי השוק של החברה שהנפיקה אותן אינו נמוך מ- 300 מיליון דולר של ארה"ב ואינו עולה על 2 מיליארד דולר של ארה"ב.
"מניות Micro Cap" – מניות ארה"ב ששווי השוק של החברה שהנפיקה אותן נמוך מ- 300 מיליון דולר של ארה"ב.
"שווי שוק של חברה" – הכמות הרשומה למסחר של מניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

​4D=עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)

1. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"- אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.  במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

2. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח: א) ששיעור השכר השנתי שיקבל בפועל מנהל הקרן בקרן יהיה נמוך מממוצע שיעורי השכר השנתי שיקבלו בפועל מנהלי הקרנות בכל הקרנות שיסווגו בקטגוריה, במשך כל התקופה שבין שני מועדים קובעים. ב) ששיעור  השכר השנתי שיקבל בפועל מנהל הקרן בקרן יהיה נמוך משיעורי השכר השנתי שיקבלו בפועל מנהלי הקרנות ברוב הקרנות שיסווגו בקטגוריה

3. מניות ארה"ב" - מניות הנסחרות בארה"ב ו/או מניות שהונפקו על ידי חברות שהתאגדו בארה"ב, הנסחרות מחוץ לארה"ב.

"מוצרי מדדים" - אופציות על מדדי מניות ארה"ב ו/או חוזים עתידיים על מדדי מניות ארה"ב ו/או ETF על מדדי מניות ארה"ב ו/או תעודות סל על מדדי מניות ארה"ב.

4. "אפיק מניות ארה"ב" – כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: 

 א. מניות Large Cap;

 ב. מניות Mid Cap ;

 ג. מניות Small Cap;

 ד. מניות Micro Cap.

"מניות Large Cap" – מניות ארה"ב ששווי השוק של החברה שהנפיקה אותן עולה על 10 מיליארד דולר של ארה"ב.

"מניות Mid Cap" – מניות ארה"ב ששווי השוק של החברה שהנפיקה אינו נמוך מ- 2 מיליארד דולר של ארה"ב ואינו עולה על 10 מיליארד דולר של ארה"ב.

"מניות Small Cap" – מניות ארה"ב ששווי השוק של החברה שהנפיקה אותן אינו נמוך מ- 300 מיליון דולר של ארה"ב ואינו עולה על 2 מיליארד דולר של ארה"ב.

"מניות Micro Cap" – מניות ארה"ב ששווי השוק של החברה שהנפיקה אותן נמוך מ- 300 מיליון דולר של ארה"ב.

"שווי שוק של חברה" – הכמות הרשומה למסחר של מניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.