5109053   פסגות (Dollar Plus(0Dי #

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
0D=ללא חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

1. "דולר" - דולר של ארה"ב.

2. לדוגמא: חשיפה כוללת של הקרן לדולר בשיעור של 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן שתיווצר באמצעות החזקה בקרן של אגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר בשיעור של 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובאמצעות חשיפה לדולר בשיעור של 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן שתיווצר באמצעות פעילות בחוזים עתידיים על הדולר ובאופציות על הדולר, ובנוסף גם חשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל שאינן דולריות, שתיווצר באמצעות החזקה בקרן באגרות החוב האמורות, בשיעור של 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג  BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
 בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.
f