5108725   פסגות (‏2A)י ישראל 30/70

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.
2B=עד 30% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)
1. 
"לונג" - יצירת חשיפה חיובית לאגרות חוב ולמניות .
 "שורט" - יצירת חשיפה שלילית לאגרות חוב ו/או למניות.
"לונג שורט" - ביצוע עסקות לונג ושורט.

2.אג"ח שאינן בדירוג השקעה-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. . במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
3. "אפיק אג"ח" - כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן:
1) אג"ח מדינת ישראל
2) אג"ח קונצרניות (למעט המרה) ישראל
3) אג"ח קונצרניות (למעט המרה) חו"ל
4) אג"ח מדינות חו"ל
5) אג"ח להמרה
6) מוצרי מדדי אג"ח
4. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות המומלץ, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי כאמור בפרסום באתר
5. מובהר בזה, כי החשיפה למטבע חוץ האמורה כוללת גם חשיפה למטבע חוץ הנוצרת כתוצאה מחשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, בעוד שהחשיפה לאפיק המט"ח הכלול ב- "תיק מס' 3 – סיכון ממוצע" המתפרסם באתר הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ אינה כוללת חשיפה למטבע חוץ הנוצרת כתוצאה מחשיפה למניות הנסחרות בחו"ל

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.


​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

קרן נאמנות פטורה.

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

2B=עד 30% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)

1. "לונג" - יצירת חשיפה חיובית לאגרות חוב ולמניות .

 "שורט" - יצירת חשיפה שלילית לאגרות חוב ו/או למניות.

"לונג שורט" - ביצוע עסקות לונג ושורט.

2. אג"ח שאינן בדירוג השקעה-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. . במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

3. "אפיק אג"ח" - כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן:

1) אג"ח מדינת ישראל

2) אג"ח קונצרניות (למעט המרה) ישראל

3) אג"ח קונצרניות (למעט המרה) חו"ל

4) אג"ח מדינות חו"ל

5) אג"ח להמרה

6) מוצרי מדדי אג"ח

4. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות המומלץ, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי כאמור בפרסום באתר

5. מובהר בזה, כי החשיפה למטבע חוץ האמורה כוללת גם חשיפה למטבע חוץ הנוצרת כתוצאה מחשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, בעוד שהחשיפה לאפיק המט"ח הכלול ב- "תיק מס' 3 – סיכון ממוצע" המתפרסם באתר הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ אינה כוללת חשיפה למטבע חוץ הנוצרת כתוצאה מחשיפה למניות הנסחרות בחו"ל


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.