5105788   פסגות (2B) תיק השקעות עד 15%

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
2B=עד 30% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
1. אג"ח שאינן בדירוג השקעה -  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
2.מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות המומלץ, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי כאמור בפרסום באתר
3. מובהר בזה, כי החשיפה למטבע חוץ האמורה כוללת גם חשיפה למטבע חוץ הנוצרת כתוצאה מחשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, בעוד שהחשיפה לאפיק המט"ח הכלול ב- "תיק מס' 2 – תיק סולידי" המתפרסם באתר הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ אינה כוללת חשיפה למטבע חוץ הנוצרת כתוצאה מחשיפה למניות הנסחרות בחו"ל.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f