5104781   פסגות (4D) אירופה Stock Pickingי #

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
4D = עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.
1. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.
2.מוצרי מדדים-אופציות על מדדי מניות אירופה ו/או חוזים עתידיים על מדדי מניות אירופה ו/או ETF על מדיי מניות אירופה ו/או תעודות סל על מדדי מניות אירופה. מדיניות ההשקעות שלעיל הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף. נוסח זה אינו זהה במלואו לנוסח המופיע בדיווח הפומבי/תשקיף הקרן האחרון שפורסם וזאת בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך ביחס למועדי הדיווחים והמודעות לעניין זה. דיווח מעודכן בנושא יפורסם בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f