5104682   פסגות תיק חו"ל (2D)י 15/85 #

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
2D = עד 30% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

1. "השקעות חו"ל" – נכסים הנסחרים בחו"ל ו/או נכסים הנקובים במטבע חוץ.

2. "אפיק" - כל אחד מאפיקי ההשקעה הכלולים בתיק, המפורטים להלן, המורכב מסוגי נכסים שמנהל הקרן כולל בו, וזאת כמפורט להלן: (1) Fixed Income - באפיק זה נכללים הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב הנסחרות בחו"ל, מזומנים ופקדונות לזמן קצוב. (2) Equity - באפיק זה נכללים הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: מניות הנסחרות בחו"ל.

3. "האתר" -אתר האינטרנט של הבנק הבינלאומי (www.fibi.co.il)

4. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-אג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מBBB)-BBB מינוס) או דירוג מקביל לו,או שאינן מדורגות כלל למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג
BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f