5103577   פסגות (4D) מניות גלובלי

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

4D = עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).

# קרן בלתי מוגבלת להשקעות בני"ע חוץ.

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)

1. הקרן שינתה שם ומדיניות באופן מהותי ב- 8.6.16. לשעבר  פסגות (4D) סין ומזרח אסיה .

2."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג   BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מעשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

3. "מניות גלובלי"- מניות הנסחרות מחוץ לישראל.

4. "אפיק מניות גלובלי" – כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: (א) מניות שווקים מתעוררים; (ב) מניות ארה"ב; (ג) מניות אירופה.

א. "מניות שווקים מתעוררים" -  מניות הנסחרות באחת או יותר ממדינות שווקים מתעוררים

ב. "מניות ארה"ב" - מניות הנסחרות בארה"ב.

ג. "מניות אירופה" - מניות הנסחרות באחת ממדינות אירופה, שאינן מניות שווקים מתעוררים.

"מדינות שווקים מתעוררים" - מדינות המסווגות על ידי סוכנות בלומברג (BLOOMBERG L.P) כשווקים מתעוררים (Emerging Markets), למעט מדינת ישראל.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.